POLA pateikė pasiūlymus dėl šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2023–2025 metų programos rengimo

POLA, 2022 m. spalio 4 d. gavo LR Sveikatos apsaugos ministerijos raštą Dėl šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2023–2025 metų programos rengimo (toliau –
Programos projektas) ir 2022 m. spalio 13 d. pateikė savo siūlymus.

Visų pirma, pasiūlėme į Programos projektą įtraukti uždavinį, skirtą užtikrinti skaidrų išankstinės pacientų registracijos informacinės sistemos (IPR IS) veikimą. Nurodėme, kad siūlomo uždavinio pagrindinis tikslas – užtikrinti tinkamą ir skaidrų pacientų laukimo eilių sureguliavimą ir veikimą.

Siekiant įgyvendinti siūlomą uždavinį, pasiūlėme parengti teisės aktą, kuriuo visos sveikatos priežiūros įstaigos būtų įpareigojamos:

(1) IPR sistemoje reguliariai atnaujinti informaciją apie laisvus registracijos laikus konsultacijoms ar tyrimams pas visus įstaigoje dirbančius specialistus (toliau – Registracijos laikai), viešai pateikiant informaciją, kada bus paskelbti nauji Registracijos laikai konkrečiam laikotarpiui;

(2) užtikrinti, kad IPR sistemoje būtų skelbiama ne mažiau kaip 50% visų Registracijos laikų;

(3) nustatyti prievolę informuoti, kodėl šiuo metu pas konkretų sveikatos priežiūros specialistą negalima užsiregistruoti, papildomai IPR IS realizuojant atitinkamą funkcionalumą – besiregistruojantiems pateikti informaciją, kada registracijos laikotarpis bus atnaujintas ir, jei specialistas šiuo metu pacientų nepriima, nurodyti priežastis ir informaciją, kodėl registracija pas specialistą yra sustabdyta (pvz., specialistas serga, atostogauja ar kt.);

(4) skatinti sveikatos priežiūros įstaigas tais atvejais, kai pacientui reikalinga reguliari stebėsena (pvz. pakartotinis vizitas po 6 mėn. pas tą patį specialistą), drauge su siuntimo išrašymu užtikrinti ir išankstinę paciento registraciją vizitui arba raštišką informavimą, kuriuo laikotarpiu ir kokiais būdais registracija bus galima.

Taip pat pasiūlėme numatyti sistemines priemones ir įpareigoti sveikatos priežiūros įstaigas, kad būtų užtikrinama, kaip ir numatyta galiojančiuose teisės aktuose, jog siunčiantis specialistas rekomenduotų tris gydymo įstaigas, kuriose pacientas greičiau galėtų gauti jam reikalingas paslaugas, bei peržiūrėti Sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašą dėl IPR IS naudojimo.

Antra, atkreipėme dėmesį, kad nors Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2020–2022 metų programoje (toliau – 2020-2022 Programa) vienas iš iškeltų uždavinių buvo – didinti įstaigų veiklos viešumą ir atskaitingumą visuomenei, praktikoje vis dar pasigendama informacijos kokie rezultatai pasiekti, siekiant mažinti antikorupciją sveikatos priežiūros srityje.

Trečia, pasiūlėme peržiūrėti ir efektyvinti pranešimų apie korupciją procesą ir pranešėjų apsaugą.

Ketvirta, pabrėžėme, kad palaikome 2020–2022 metų programoje iškeltą uždavinį susijusį su viešųjų pirkimų skaidrinimu ir manome, kad Programos projekte taip pat turėtų būti nustatomas uždavinys dėl viešųjų pirkimų skaidrumo ir efektyvumo.

Apibendrindami siūlymus, pažymėjome, kad, tikimės, kad į Programos projektą bus įtraukiami veiksmingi ir konkretūs uždaviniai ir priemonės, kurie padės praktikoje sumažinti ne tik smulkiosios korupcijos atvejus, bet ir užtikrinti viešųjų pirkimų skaidrumą.

Visą raštą kviečiame skaityti čia.

2022-10-13

POLA PROGRAMĖLĖ