POLA pateikė siūlymus dėl šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje veiksmų plano

Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija gavo 2023 m. kovo 22 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM) persiųstą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Šakinio korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2023-2028 metų veiksmų plano patvirtinimo“ projektą Nr. 23-4034 (toliau – Projektas). Susipažinę su Projektu, pateikėme žemiau nurodytus pasiūlymus ir komentarus.

Visų pirma, pritariame Projekte pateiktoms korupcijos atsiradimo prielaidų sveikatos priežiūros sistemoje formuluotėms. Pažymime, jog Projekte išskiriamos aktualios korupcijos atsiradimo prielaidos, su kuriomis susiduria ir mūsų bendruomenės nariai. Ne kartą esame pažymėję, jog viena iš priežasčių, lemiančių smulkios korupcijos atsiradimą, yra netinkamas išankstinės pacientų registracijos informacinės sistemos (IPR IS) veikimas.

Papildomai pasiūlėme apsvarstyti ir prie kriterijų įtraukti įpareigojimą ASPĮ pacientams vieningai pateikti vėliausius galimus registracijos laikus skirtingiems specialistams (pvz. dviems/trims mėnesiams į priekį), taip pat papildomai įpareigojant ASPĮ pateikti informaciją (tikslią datą), kada registracijos laikotarpis bus atnaujintas ir jei specialistas šiuo metu pacientų nepriima, nurodyti priežastis ir informaciją, kodėl registracija pas specialistą yra sustabdyta (pvz., specialistas serga, atostogauja ar kt.).

Antra, pritariame, kad tikslinga skatinti ASPĮ vykdyti pacientų apklausas (priemonių plano priemonė Nr. 1.1.6), didinti pacientų raštingumą, parengiant atmintines, kaip pasiruošti vizitui, (priemonių plano priemonė Nr. 1.1.7) ir skelbti informaciją apie pacientų teises ir pareigas (priemonių plano priemonė Nr. 1.1.13), vis dėlto praktikoje matome, kad ASPĮ skirtingai pateikia šią informaciją ir neretai ji būna pacientui nesuprantama ar patogiai neprieinama.

Trečia, atsižvelgiant į pateiktą informaciją apie planuojamus vykdyti projektus ir priemones, skirtus sukurti sistemai, skirtai sveikatos sistemos veiklos vertinimui (stebimų rodiklių sąrašus, kiekvieno rodiklio skaičiavimo metodiką, standartizuotas rodiklių vertinimo gaires, rodiklių ribines vertes. ), bei įdiegti pacientų grįžtamojo ryšio (įskaitant pacientų pasitenkinimą) apie suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas vertinimo įrankį, panaudojant informacines technologijas, paprašėme į šį procesą įtraukti ir pacientų organizacijų, įskaitant POLA, atstovus.

Ketvirta, prašome pacientų organizacijas, įskaitant POLA, įtraukti į planuojamų bendradarbiavimo su pacientų organizacijomis reglamentavimo pakeitimų rengimą.

Visą raštą kviečiame skaityti čia.

2023-04-05

POLA PROGRAMĖLĖ