POLA dalyvauja vaistinių preparatų kompensavimo teisinio reguliavimo tobulinime

Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija (POLA), šiuo metu yra įtraukta į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu sudarytą darbo grupę (toliau – Darbo grupė) vaistinių preparatų įtraukimo į kompensavimo sąrašus teisiniam reguliavimui tobulinti. Atsižvelgdami į tai, 2021 m. gegužės 10 d POLA pateikė įžvalgas ir siūlymus dėl vaistinių preparatų kompensavimo proceso bei jo tobulinimo, akcentuodama, kad

  1. Paraiškų vertinimas trunka ilgiau, nei yra nustatyta (įprastai Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba (VVKT) sveikatos technologijų vertinimą privalo atlikti per 70 dienų nuo paraiškos gavimo dienos, tačiau  praktikoje šie terminai būna ženkliai ilgesni);
  2. Nagrinėjimo proceso efektyvumas kasmet tampa vis mažesnis (2018 m. buvo atlikti 39 vertinimai; 2019 m. – 51; 2020 m. – 7) ir pasiūlė apsvarstyti galimybę, ar siekiant efektyvinti procesus, Lietuvai nereikėtų atsisakyti savarankiškai atliekamų vaistinio preparato klinikinių vertinimo, o vadovautis Europos vaistų agentūros (EMA) pateikiamu vaistinio preparato klinikiniu vertinimu. Taip pat akcentuota būtinybė VVKT padidinti žmogiškuosius išteklius, tam nukreipiant lėšas, gaunamas iš rinkliavos, pareiškėjų sumokamos valstybei teikiant paraiškas dėl vaistinio preparato kompensavimo.
  3. Pasigendama aiškios sistemos dėl vaistų iškėlimo iš rezervinio sąrašo, išreiškiant nuostatą, kad teisės aktai turėtų įtvirtinti laikotarpį per kiek laiko nuo vaisto įtraukimo į rezervinį sąrašą jis turtų būti įtraukiamas į kompensuojamų vaistų sąrašus. Taip pat planuojant PSDF biudžetą kiekvienais metais turėtų būti nustatoma, kokia konkreti suma būtų skiriama vaistų esančių rezerviniame sąraše kompensavimui. Tokiu būdu būtų užtikrinama, kad Komisijai vaistinį preparatą įtraukus į rezervinius sąrašus, iš karto būtų planuojamos valstybės lėšos šiuos vaistus perkelti į kompensuojamų vaistų sąrašus ir juos kompensuoti.
  4. Planuojant išlaidas vaistams turėtų būtų vykdomas horizonto skenavimas (ang. Horizon Scanning) ir planuojamos vaistų kompensavimui būtinos išlaidos ateinančių 3 metų laikotarpiui. Tap padėtų spręsti dabartinę Lietuvos situaciją, kai nepaisant teigiamo Komisijos sprendimo dėl vaisto įtraukimo į kompensuojamą vaistų sąrašą, pacientams nėra žinoma per kiek laiko vaistas bus kompensuojamas, pvz. po kelių mėnesių, metų ar dar vėliau.
  5. Trūksta lengvai prieinamos informacijos apie pateiktų paraiškų vertinimą, nurodant, kad šiuo metu tiek sveikatos priežiūros specialistams, teik ir pacientams, trūksta lengvai ir greitai prieinamos informacijos apie šiuo metu nagrinėjamas paraiškas, jų vertinimo statusą.
  6. Apie vaistų kompensavimo procesus turėtų būti edukuojama visuomenė. Tam, jog būtų užtikrinamas sklandus vaistų kompensavimo procesas, jis turėtų būti tinkamai pristatomas pacientams ir visuomenei, pateikiant informaciją apie tai, kaip veikia vaistų kompensavimo procesas, gerėja vaistų prieinamumas, nurodant, kur būtų galima rasti aktualios ir naujausios informacijos apie vaistų kompensavimo eigą.

Laukiame POLA ir kitų organizacijų pasiūlymų apibendrinimo ir detalaus aptarimo minėtos  Darbo grupės posėdyje.

2021-05-14

POLA PROGRAMĖLĖ