Apie POLA

Apie POLA
Pacientus konsultuojantys specialistai
Komanda
Veiklos ataskaitos
POLA rekomendacijos, studijos, pozicijos
POLA nariai
Projektai
POLA draugai
POLA savanoriai
Kiti apie mus

Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija (POLA) – viena didžiausių skėtinių nevyriausybinių organizacijų Lietuvoje, veikianti nuo 2012-01-03, apjungianti 30 onkologinius pacientus telkiančių arba jiems paslaugas teikiančių nevyriausybinių organizacijų ir vienijanti daugiau nei 47 000 onkologinių pacientų (POLA kortelės turėtojų) bendruomenę.

POLA yra šių tarptautinių organizacijų narė: Digestive Cancers Europe (DiCE), Youth Cancer Europe (YCE), per narystę šiose Europinėse organizacijose taip pat dalyvauja European Cancer Organisation (ECO) veikloje. 

POLA veikla vykdoma iš paramos ir projektinių lėšų, su veiklos ir finansinėmis ataskaitomis kviečiame susipažinti čia ->

POLA šūkis: „Drauge sveikti lengviau“. Šis prekių ženklas yra įrašytas į Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrą 2023-02-28.

POLA veiklos strategija iki 2025 metų

Mūsų misija (pagrindinis veiklos tikslas)

siekti proveržio ir gerinti onkologinių pacientų ir jų artimųjų gyvenimo kokybę vėžio išgyvenamumo, gydymo ir gyvenimo su onkologine liga srityse.

Mūsų vizija (kokie mes siekiame būti)

iniciatyvi, sutelktai veikianti skėtinė pacientų organizacija, teikianti savalaikes socialines paslaugas onkologiniams pacientams bei jų artimiesiems, glaudžiai bendradarbiaujanti su socialiniais partneriais ir sėkmingai atstovaujanti jų interesams, gaunant aukštos kokybės socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas.

Mūsų vertybės

Prieinamumas

Kiekviena Lietuvoje teisėtai veiklą vykdanti, pelno nesiekianti onkologinių pacientų ir jų artimųjų interesams atstovaujanti organizacija gali kreiptis dėl POLA narystės. Kiekvienas Lietuvoje gyvenantis onkologinis pacientas gali kreiptis dėl POLA kortelės išdavimo ir tapti POLA bendruomenės nariu.

Skaidrumas ir atskaitingumas

POLA yra atskaitinga savo nariams ir POLA bendruomenės nariams, užtikrina POLA veiklos, teikiamų pasiūlymų dėl viešojo valdymo sprendimų, advokacijos iniciatyvų, gautos paramos, veiklos, ir finansinių ataskaitų viešumą  visuomenei. Parama priimama tik jei ji atitinka POLA misiją, veiklos tikslus ir nesuteikia nepagrįstų privilegijų rėmėjams.

Nepriklausomumas

POLA yra pacientų vadovaujama organizacija, nepriklausoma nuo vyriausybės, pramonės, kitų profesinių susivienijimų ar organizacijų. POLA strategines veiklos kryptis nustato nariai per POLA valdybą. Esame įsipareigoję užtikrinti, kad POLA priimami sprendimai būtų nešališki, tikime, kad tai yra vienintelis tinkamas būdas atstovauti pacientų poreikiams ir nuomonei.

Įtraukimas

POLA akcentuoja pacientų įsitraukimo į savo gydymo ir sveikatos priežiūros procesą ir pacientų sveikatos raštingumo stiprinimo svarbą, kryptingai veikia, kad šalies sveikatos priežiūros ir socialinės pagalbos sistema realiai tenkintų pacientų ir jų artimųjų teisėtus lūkesčius bei poreikius.

Reprezentatyvumas

POLA stengiasi objektyviai ir visapusiškai atspindėti onkologinių pacientų bendruomenės nuomonę ir poreikius. Atsižvelgdami į POLA narių ir POLA bendruomenės narių įvairovę, pripažįstame su tuo susijusius iššūkius. Siekiame, kad bendravimas ir įsiklausymas į onkologinių pacientų ir jų artimųjų poreikius būtų neatsiejama mūsų darbo dalis, reguliariai vykdome mūsų bendruomenės narių nuomonės apklausas, jų rezultatus panaudojame advokacijos, bendruomenės telkimo ir kitoms iniciatyvoms įgyvendinti.

Siekdama misijos, vizijos ir vadovaudamasi savo vertybėmis, POLA kelia sau 10 skirtingų, viena kitą papildančių uždavinių, ir numato vykdyti eilę su šių uždavinių įgyvendinimu susijusių priemonių.

2023 – 2025 m. laikotarpiu POLA:

1. Edukuos visuomenę apie gyvensenos, fizinio aktyvumo, mitybos, sveikatos raštingumo ir prevencinių sveikatos patikrinimų svarbą onkologinių susirgimų prevencijai, vykdys kitą su pirmine, antrine ir tretine vėžio profilaktika susijusią veiklą:
1.1 Inicijuos straipsnius žiniasklaidos priemonėse
1.2 Rengs ir viešins į tikslinę grupę orientuotus informacinius plakatus, skelbimus, infografikus ir pan.
1.3 Teiks kryptingą informaciją socialiniuose tinkluose veikiančiose pacientų bendruomenėse
1.4 Dalyvaus diskusijose dėl prevencinių programų atnaujinimo ir vykdymo Lietuvoje
1.5 Dalyvaus prevencinių programų atnaujinimo iniciatyvose ES

2. Prisidės apjungiant ES lygiu veikiančių specialistų ir pacientų organizacijų pajėgumus geresnei jaunų suaugusiųjų, sirgusių ar sergančių vėžiu, gyvenimo kokybei. Sukurs ir įdiegs navigacijos sistemą „Pacientai pacientams“, skirtą asmenims, keliaujantiems onkologinės ligos keliu, bei tiems, kuriems kyla įtarimas dėl onkologinės ligos diagnozės:
2.1 Prisidės prie Europinio tinklo kūrimo, skirto jauniems žmonėms, sirgusiems ar sergantiems vėžiu
2.2 Sukurs, įdiegs ir vystys naują tinklalapį, kuriame internetu gebantys naudotis asmenys, priklausomai nuo to, kuriame paciento kelio etape jie yra (diagnozavimo, gydymo laukimo, gydymo, remisijos, ar etape, kai gydymo galimybės yra išsemtos) patogiai rastų atsakymus į jiems rūpimus klausimus
2.3 Sukurs, organizuos ir užtikrins tęstinę savanorių – gidų, padedančių Lietuvos pacientams, einantiems onkologinės ligos keliu, veiklą

3. Sieks, kad nei vienas, išgirdęs vėžio diagnozę, nesijaustų vienišas, skatins pacientų bendruomeniškumą:
3.1 Visiems Lietuvoje gyvenantiems onkologiniams pacientams sudarys galimybes gauti POLA kortelę ir tapti POLA bendruomenės nariu
3.2 Padės įsisteigti onkologinių pacientų draugijoms regionuose, dalinsis gerąja patirtimi
3.3 Ugdys ir stiprins POLAi priklausančias organizacijas
3.4 Organizuos ir moderuos virtualioje aplinkoje veikiančias POLA bendruomenes

4. Skatins ir mokys pacientus ir jų artimuosius aktyviai dalyvauti gydymo ir savo sveikatos priežiūros procese:
4.1 Organizuos nemokamus seminarus, konferencijas, terapinius užsiėmimus
4.2 Užtikrins edukacinių leidinių (skaitmenine ir/ar spausdintine versija) parengimą ir/ arba sklaidą
4.3 Užtikrins edukacinių video paskaitų parengimą ir/ arba sklaidą
4.4 Palaikys ir vystys POLA pacientų programėlės funkcionavimą

5. Suteiks galimybę onkologinių pacientų bendruomenės nariams gauti jiems reikalingą individualizuotą pagalbą:
5.1. Užtikrins tęstinę POLA karštosios telefono linijos veiklą, kuria paskambinę asmenys gautų informaciją, įgalinančią savarankiškai išsispręsti jiems aktualius klausimus, arba būtų užregistruojami POLA specialistų konsultacijai
5.2. Pasitelks specialistus, teikiančius kvalifikuotą teisinę pagalbą, socialines konsultacijas, psichologinę pagalbą, gyvensenos ir mitybos rekomendacijas

6. Ieškos ir megs partnerystes su įmonėmis ir organizacijomis, kad onkologiniai pacientai ir jų artimieji galėtų pigiau ar nemokamai įsigyti jiems reikalingų prekių ar paslaugų:
6.1. Sudarydama, atnaujindama sutartis dėl su POLA kortele taikomų nuolaidų, sieks, kad būtų suteikiama ne mažesnė nei 15 proc. nuolaida
6.2. Užtikrins stebėseną, prireikus teiks siūlymus dėl viešojo valdymo sprendimų, kad būtų tinkamai įgyvendinama nuo 2021 m. sausio 1 d. onkologiniams pacientams galiojanti teisė viešojo transporto bilietus įsigyti su 80 proc. nuolaida, pateikus POLA kortelę

7. Per partnerystes su kultūros įstaigomis ir organizacijomis suteiks galimybę POLA kortelės turėtojams ir jų artimiesiems nemokamai arba su nuolaida apsilankyti koncertuose, spektakliuose, kituose renginiuose:
7.1 Užtikrins nemokamų kvietimų gavimą
7.2 Užtikrins nuolaidų bilietams į kultūros renginius gavimą

8. Nuolat skelbs pacientams aktualią ir naudingą informaciją skirtinguose komunikacijos kanaluose:
8.1 Savo internetinėje svetainėje www.pola.lt
8.2 Socialiniuose tinkluose: Facebook paskyrose „POLA prieš vėžį“ ir „POLA kortelė“, Linkedin paskyroje „Lithuanian Cancer Patient Coalition (POLA)“
8.3 Youtube paskyroje „POLA prieš vėžį“
8.4 Turimais POLA bendruomenės narių kontaktais platins informaciją el. laiškais ir trumposiomis (SMS) žinutėmis

9. Vykdys onkologinių pacientų interesų advokaciją, sieks padėtį gerinančių sprendimų onkologinių pacientų bendruomenei:
9.1 Teiks siūlymus formuojant sveikatos priežiūros, socialinės apsaugos politiką, dalyvaus teisėkūros ir viešojo valdymo sprendimų įgyvendinimo procese, įskaitant, bet neapsiribojant „Lietuva 2050“ vizija, Nacionalinio pažangos plano įgyvendinimu, Europos kovos su vėžiu plano įgyvendinimu, Nacionalinio kovos su vėžiu programos ir plano vykdymu, inovatyvių vaistų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimu, prevencinių programų organizavimu, sprendžiant onkologinių pacientų gyvenimo kokybės klausimus
9.2 Įgyvendins pacientų nuomonės apklausas, rengs su tuo susijusius tyrimus ir analizes
9.3 Viešins pacientų bendruomenei aktualius klausimus žiniasklaidos priemonėse
9.4 Dalyvaus tarptautiniuose tarpinstituciniuose projektuose prisidedant prie gerosios praktikos pavyzdžių kūrimo Europos Sąjungoje

10. Stiprins POLA administracinius pajėgumus, užtikrins jos veiklos tvarumą:
10.1 Toliau gerins POLA narių ir POLA valdybos įsitraukimą į POLA veiklą, taikant skaidrius, atskaitingus, demokratinius ir kolegialius mechanizmus
10.2 Padės steigtis onkologinių pacientų draugijoms regionuose, palengvins gerosios patirties sklaidą, rems mentorystės programas tarp skirtingo aktyvumo POLA narių
10.3 Sieks, kad POLA turėtų ne mažiau kaip 7 pilnu krūviu dirbančius darbuotojus, sudarys motyvuojančias darbo sąlygas
10.4 Kurs savanoriams palankią ir juos motyvuojančią aplinką, organizuos reguliarius koordinacinius susitikimus
10.5 Vystys ir tobulins POLA veiklos procesus
10.6 Įgyvendins skirtingas lėšų pritraukimo ir telkimo iniciatyvas, vykdys projektus, kad būtų užtikrintas užsibrėžtų POLA veiklų įgyvendinimas

POLA veiklos rodikliai 2024 metams

POLA veiklos strategija iki 2025 metų patvirtinta 2022-12-02 POLA valdybos posėdyje; POLA veiklos rodikliai 2024 metams patvirtinti 2024-03-15 POLA valdybos posėdyje

Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos (POLA) įstatai

Dalia Vasiliauskienė
Psichologė

Onkologinė liga mane asmeniškai palietė 2012 metais, kai išgirdau krūties vėžio diagnozę. Tuo metu man buvo 42 metai, turėjau 3 metų sūnų ir begalę tikslų.

Vėžį diagnozavo gydytoja echoskopuotoja, kai nuėjau pasitikrinti profilaktiškai. Ji, pamačiusi vėžiuką, labai sunerimo, o man kaip kas būtų bloką ant smegenų uždėjęs, niekaip nesupratau, ko ji jaudinasi…

Gulėdama ligoninėje po operacijos gavau gydytojo Boguševičiaus ir kt. išleistą knygą apie krūties vėžį. Skaičiau, tyrinėjau, analizavau. Vėžio agresyvumas nieko gero nežadėjo.

Štai 2023-ieji metai… Kartais reikia kažkokio sukrėtimo, kad suprastum, jog turi stiprią šeimą, iš kurios iki šiol mokėjai tik reikalauti, pastebi paukščius, gėles, žmones. Gebi sustoti, mėgautis, šypsotis. Kai išnyksta reikalavimai sau, savo aplinkai, jų vietą užima meilė, džiaugsmas, šiluma.

Nuo vaikystės norėjau būti gydytoja (ir iki šiol be galo domina genetika), bet taip susiklostė, kad pasirinkau vadybą. Tačiau dirbdama vadybininke jaučiau, kad kažko trūksta. Jau tada labiau domėjausi santykiais, jausmais, psichine sveikata, o ne prekėmis. Tad įstojau į VDU ir baigiau psichologijos bakalauro studijas bei sveikatos psichologijos magistro studijas. 7 metus dirbau ikimokyklinėje įstaigoje, 6 metus mokykloje psichologe.

Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijoje esu jau 6 metus. Visus tuos metus konsultuoju telefonu. Džiugiausia būna, kai pokalbiui vystantis, rimsta žmogaus emocijos, bei įtampa, klientas pralinksmėja, atranda sprendimus ir dėkoja už pagalbą, žinias, bei konsultaciją. Tai man suteikia daug teigiamų emocijų, noro tobulėti ir būti dar naudingesnei. Taip pat POLA kortelės turėtojams 8 mėnesius vedžiau mokymus LSMU Kauno klinikos ir NVI.

Onkologinė liga – iššūkis. Sužinojus diagnozę, daug kas gyvenime keičiasi. Tam, kad išgyventų maksimaliai kokybiškai, kai kuriems žmonėms reikalinga psichologinė pagalba. Tame ir yra mano, kaip psichologės, vertingumas. Aš tikiu, kad jei daugės psichologiškai atsparių žmonių, visuomenė bus stabilesnė, savarankiškesnė, sąmoningesnė, laimingesnė. Šių jausmų kaip tabletės nepaduosi, į juos atsakymų ieško ir atranda pats žmogus. Psichologas yra tik pagalbininkas kliento kelyje.

Asmeniniai išgyvenimai leidžia suprasti onkologinių ligonių emocinę būklę, baimes, kylančius klausimus. O įgytos žinios ir sukaupta darbinė patirtis – teikti kvalifikuotą pagalbą.

Med. m. dr. Rūta Petereit
Dietologė

Dar vaikystėje svajojau būti gydytoja. Gydytojo dietologo rezidentūrą apsisprendžiau pasirinkti septintaisiais studijų metais, internatūroje. Ši specialybė leidžia gydyti ne tik jau sergančius žmones, bet ir keisti gyvenimo būdą tiems, kurie dar neserga. Dabar jau 12 metų, kai dirbu pagal šią profesiją. Manau, kad pasikonsultuoti su gydytoju dietologu reikia kiekvienam, kuris susirgo onkologine liga. Į konsultaciją itin rekomenduoju ateiti dar ligos pradžioje, kadangi būtent tuo metu pacientai daro daugiausiai klaidų maitinantis, o jos pablogina gydymo eigą.

Aš pacientus konsultuoju tiek stacionare, tiek ambulatoriškai.

Stacionare (ligoninėje), pacientus gydantis gydytojas dažniausiai pats nusprendžia pakviesti gydytoją dietologą dėl mitybos nepakankamumo. Neklausia, ar pacientai nori, ar nenori dietologo konsultacijos. Reikia pripažinti, kad kiekviena onkologinė liga yra susijusi su mitybos nepakankamumo rizika. Mitybos nepakankamumas (išsekimas) – tai būklė, kai mažėja svoris ir keičiasi kūno sudėtis, tai yra mažėja raumeninės, riebalinės masės bei skysčių. Dėl tokių pasikeitimų silpnėja organizmo gebėjimas kovoti su liga ir jos komplikacijomis bei blogiau toleruojamas gydymas. Todėl siekiant sėkmingesnio ir lengvesnio gydymo, itin svarbu ligos metu išlaikyti kiek įmanoma stabilesnį kūno svorį bei neprarasti raumeninės masės.

Ambulatorinėmis konsultacijos vadinamos, kai dėl gydytojo dietologo konsultacijos pacientai kreipiasi patys: tai vyksta po įvairių operacijų, po chemoterapijų ar spindulinio gydymo su šeimos gydytojo siuntimu dėl svorio kritimo, dėl nemalonių virškinimo trakto pojūčių ir t.t. Nemažai tenka konsultuoti pacientų, kurie jau yra remisijoje ir šiuo metu nori dar kažką padaryti dėl sąvęs, kad liga nepasikartotų.

Deja, bet gydytojai dietologai dažnai yra painiojami su mitybos specialistais. Gyd. dietologas, tai baigęs 6-7 metų medicinos studijas ir dar trijų metų dietologijos rezidentūrą. O mityba tokia tema, kad visi viską žino, tačiau ar tikrai tai tiesa ir ar visiems tinka, geriausiai gali atsakyti tik gydytojas. Juk konsultuodami mes susiduriame su labai jautrių žmonių grupe ir jie turi gauti tik moksliškai pagrįstas žinias, o ne pavienius išbandytus atvejus, kurie dažniausiai yra netgi žalojantys. Manau, kad ne visi onkologiniai pacientai žino, kad yra gydytojai dietologai ir dažnai kreipiasi pas mitybos specialistus, kurie neturi žinių suteikti kvalifikuotą pagalbą. Onkologiniams pacientams suteikus neteisingas mitybos rekomendacijas, kyla grėsmė neigiamai paveikti gydymo eigą.

Man gydytojos dietologės darbas labai patinka. O pacientai labai nuoširdūs, mieli ir šilti. Kadangi esu ir gydytoja psichoterapeutė (pacientai to nežino, nes ateina pas gydytoją dietologę), konsultacijos pradžioje pradedame kalbėti apie ligą, jų negalavimus, pojūčius, maistą, maitinimosi įpročius, o baigiame emocijomis ir jausmais. Pabaigoje pacientai padėkoja, nusišypso ir pabrėžia, kad sužinojo daug naujo. Tai taip miela širdžiai ir džiugu – įrodo, kad darbas tikrai nėra beprasmis ir nors maža maža dalelyte gali prisidėti prie paciento sveikimo. O jeigu atėjusieji ir būna prastesnės nuotaikos (kaip ir kiekvienam iš mūsų nuotaika priklauso nuo dienos), tai po pokalbio nusišypso ir išeina labai patenkinti. Pacientai džiaugiasi už suteiktą galimybę pasikonsultuoti.

Indrė Gustaitytė
Dietologė

POLA konsultacijas teikia nuo 2021 m. rugsėjo mėn.

Melanija Gricienė
Teisininkė

POLA konsultacijas teikia nuo 2018 m. spalio mėn.

Rintautas Kupris
Teisininkas

POLA konsultacijas teikia nuo 2018 m. spalio mėn.

Dominyka Žukovska
Teisininkė

POLA konsultacijas teikia nuo 2018 m. spalio mėn.

VALDYBA

Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijai (POLA) vadovauja visuotinio narių susirinkimo metu trejų metų kadencijai renkama asociacijos valdyba, kurios vadovas – asociacijos prezidentas.

2022-2025 m. valdyba:

Virginija Šetkienė
POLA prezidentė
Virginija Kuršvietienė
Valdybos narė
Jūratė Matikovienė
Valdybos narė
Stanislava Mickevičienė
Valdybos narė
Jurga Misevičienė
Valdybos narė
Paulius Rakštys
Valdybos narys
KOMANDA
Neringa Čiakienė
Direktorė
El. paštas: neringa@pola.lt
Jolita Vyšniauskienė
Projektų vadovė, partnerysčių vystymas ir koordinavimas
El. paštas: jolita@pola.lt
Dalė Lazarevičienė
Projektų vadovė, bendruomenės vystymas ir koordinavimas
Fausta Šimonėlytė
Ekspertė
El. paštas: fausta@pola.lt
Asta Tamulėnė
Projektų vadovė
El. paštas: asta@pola.lt
Simona Uleckienė
Projektų vadovė, partnerystės, bendradarbiavimas
Irma Lukoševičienė
Projektų vadovė, veiklų tvarumo klausimai
Jūratė Povilavičienė
POLA pacientų mentorystės programos koordinatorė, Facebook grupių moderatorė
Valda Lukoševičienė
Projektų vadovė, komunikacijos aspektai
Šarūnas Narbutas
Vyriausiasis POLA patarėjas
Ričard Cervin
POLA patarėjas
Gediminas Žižys
POLA patarėjas sveikatos politikos klausimais
Simonas Petkevičius
POLA patarėjas, IT klausimai
El. paštas: simonas@pola.lt
POLA suteiktų teisinių konsultacijų sąvadas - atsakymai į dažniausiai pacientų užduodamus klausimus (2019 m.)

POLA suteiktų teisinių konsultacijų sąvadas

POLA suteiktų teisinių konsultacijų sąvadas (atsakymai į dažniausiai pacientų užduodamus klausimus dėl bendrųjų pacientų teisių, laikino nedarbingumo suteikimo, reabilitacijos, neįgalumo ir dalinio darbingumo, specialiųjų poreikių nustatymo, išmokų ir pašalpų, papildomų galimybių gydymuisi ir vaistų kompensavimui gauti). Dokumentas parengtas 2019 m.

POLA 2024 m. atlikta analizė „Onkologiniams pacientams skirtų vienkartinių išmokų reglamentavimas skirtingose Lietuvos Respublikos savivaldybėse“
2023 m. POLA apklausa „Pašaliniai poveikiai, limfedema ir su tuo susijusios išlaidos po krūties vėžio gydymo“
2023 m. POLA apklausos „Sveikatos priežiūros paslaugų kokybė, pacientų ir jų artimųjų įsitraukimas“ analizė
POLA 2023 m. tyrimas - Bendruomenės narių apklausos, skirtos įvertinti priemonės dalyvių gyvensenos pokyčius onkologinių ligų prevencijos klausimais, analizė
POLA 2022 m. tyrimas: „Reabilitacija: galimybės ir paslaugų kokybė". Pacientų patirtys ir lūkesčiai

POLA_Reabilitacijos apklausos analize 2022 05 26

Infografikas apie Reabilitacija POLA.05-30

Atsižvelgdama į planuojamą Reabilitacijos sistemos ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų reformą, ir į tai, kad reabilitacijos galimybės, jos skyrimo sąlygos ir paslaugų prieinamumas yra vienas aktualiausių klausimų pacientų bendruomenei, Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija (POLA), siekdama išsiaiškinti pacientų nuomonę ir patirtis, jiems svarbiausius klausimus, 2022 m. gegužės mėn. inicijavo ir atliko internetinę apklausą „Reabilitacija: galimybės ir paslaugų kokybė“.

Tyrimas atliktas 2022 m., įgyvendinant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „POLA – drauge galime daugiau“ (NOBP)

POLA 2021 m. įgyvendinto projekto, skirto pacientų sveikatos raštingumui didinti, veiksmingumo analizė
POLA 2021 m. atlikta analizė „Onkologiniams pacientams skirtų vienkartinių išmokų reglamentavimas skirtingose Lietuvos Respublikos savivaldybėse“
POLA 2022 m. tyrimas : visuomenės sveikatos priemonės „Sveikatos raštingumo ir onkologinių susirgimų riziką mažinančios elgsenos įgūdžių ugdymas visuomenėje ir tarp onkologinių pacientų“ veiksmingumo analizė

POLA tyrimas apie Sveikatos raštingumo ir onkologinių susirgimų riziką mažinančios elgsenos pokyčius 2022 m.

Tyrimas atliktas 2022 m. pabaigoje  įgyvendinant Vilniaus miesto savivaldybės remiamą visuomenės sveikatos priemonę „Sveikatos raštingumo ir onkologinių susirgimų riziką mažinančios elgsenos įgūdžių ugdymas visuomenėje ir tarp onkologinių pacientų“

POLA 2021 m. tyrimas : visuomenės sveikatos priemonės „Onkologinių susirgimų riziką mažinančios elgsenos įgūdžių ugdymas visuomenėje ir tarp onkologinių pacientų“ dalyvių gyvensenos pokyčiai onkologinių ligų prevencijos klausimais

POLA tyrimas 2021 m. visuomenės sveikatos priemonės dalyvių gyvensenos pokyčiai onkologinių ligų prevencijos klausimais

Tyrimas įgyvendintas 2021 m. pabaigoje  vykdant Vilniaus miesto savivaldybės remiamą visuomenės sveikatos priemonę „Onkologinių susirgimų riziką mažinančios elgsenos įgūdžių ugdymas visuomenėje ir tarp onkologinių pacientų“

POLA 2020 m. tyrimas: visuomenės sveikatos priemonės „Šalin, vėžy“ dalyvių gyvensenos pokyčiai onkologinių ligų prevencijos klausimais

POLA tyrimas 2020 m. visuomenės sveikatos priemonės dalyvių gyvensenos pokyčiai onkologinių ligų prevencijos klausimais

Tyrimas įgyvendintas 2020 m. vykdant Vilniaus miesto savivaldybės remiamą visuomenės sveikatos priemonę „Šalin vėžy“.

POLA 2019 m. analizė, įgyvendinus visuomenės sveikatos priemonę "Kartu prieš vėžį" apie svarbiausius vėžio rizikos veiksnius onkologinių pacientų akimis

Projekto, vykdyto 2019 m. įgyvendinant priemonę „Kartu prieš vėžį“ dalyvių apklausos rezultatai

Analizė atlikta 2019 m., įgyvendinant Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis dalinai finansuotą priemonę „Kartu prieš vėžį“

2020 m. Europa UOMO tyrimas apie prostatos vėžio pacientų gyvenimo kokybės klausimus

Apklausos analizė apie gyvenimo kokybės klausimus susirgus prostatos vėžiu 

„Europa Uomo” organizacijos 2019 m. inicijuota apklausa ir 202o m. pradžioje atliktos rezultatų analizės  pristatymas

2020 m. POLA analizė: Lietuvoje vykdomų vėžio prevencinių programų efektyvumo didinimas

Analizė: Lietuvoje vykdomų vėžio prevencinių programų efektyvumo didinimas

Analizė parengta 2020 m., įgyvendinant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „POLA – vieningi prieš vėžį“ (NOBP1-05)

2020 m. POLA analizė: POLA kortelės suteikiamų paslaugų naudojimas ir kokybė
2020 m. tyrimas: Onkologiniams pacientams ir jų artimiesiems dažniausiai nerimą keliantys ir emocinę būklę apsunkinantys veiksniai, patiriami sunkumai ir veiksmingos atsakomosios priemonės
2020 m. tyrimas: Korupcija ir gydymo paslaugų kokybė: studija ir praktinės rekomendacijos pacientams ir jų artimiesiems

Korupcija ir gydymo paslaugų kokybė: studija ir praktinės rekomendacijos pacientams ir jų artimiesiems

Rekomendacijos: „Paciento atmintinė”

Studija ir rekomendacijos parengtos 2020 m., įgyvendinant ESF lėšomis bendrai finansuojamą projektą „Nepakantumo korupcijai sveikatos priežiūros srityje didinimas“ Nr. 10.1.2-ESFAK-917-02-0011

2019 m. parengtos Rekomendacijos POLA nariams, kaip parengti veiklos, finansines ataskaitas ir veiklos planus
2019 m. parengtos rekomendacijos pacientų organizacijoms dėl veiklos skaidrumo

Rekomendacijos pacientų organizacijoms dėl veiklos skaidrumo

Infografikas: pacientų organizacijų veiklos skaidrumo principai (A5)

Rekomendacijos ir infografikas parengti 2019 m., įgyvendinant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Kartu prieš vėžį“ (NOBP1-05)

2019 m. POLA tyrimas: Pacientų galimybės naudotis e. sveikatos sistema Lietuvoje

Analizė “Pacientų galimybės naudotis e. sveikatos sistema Lietuvoje”

Analizė parengta 2019 m., įgyvendinant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Kartu prieš vėžį“ (NOBP1-05)

2019 m. POLA tyrimas: Neįgalumo nustatymo sunkumai ir ypatumai onkologiniams pacientams
2019 m. POLA analizė: Pacientų organizacijų dalyvavimas priimant sprendimus dėl sveikatos technologijų vertinimo

Analizė “Pacientų organizacijų dalyvavimas priimant sprendimus dėl sveikatos technologijų vertinimo”

Analizė parengta 2019 m., įgyvendinant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Kartu prieš vėžį“ (NOBP1-05)

POLA analizė: Rizikos veiksniai sergant onkologinėmis ligomis – ką būtina žinoti onkologiniams pacientams ir jų artimiesiems (2019 m.)

Projekto dalyviu apklausa ir analizė apie gyvensenos įtaką onkologinių susirgimų prevencijai

Tyrimas atliktas 2019 m., įgyvendinant Visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis finansuotą projektą „Rizikos veiksniai sergant onkologinėmis ligomis – ką būtina žinoti onkologiniams pacientams ir jų artimiesiems“

2018 m. POLA studija: Kaip LR Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžios gydymo įstaigos užkerta kelią korupcijai?

Studija: Kaip LR Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžios gydymo įstaigos užkerta kelią korupcijai?

Studija parengta 2018 m., įgyvendinant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Kartu sveikti lengviau“ (NOBP1-5)

2018 m. POLA studija: Neįgaliojo statusas

POLA studija: neigaliojo statusas

Studija parengta 2018 m., įgyvendinant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Kartu sveikti lengviau“ (NOBP1-5)

2018 m. POLA studija: Pacientų teisės

POLA studija: Pacientų teisės

Studija parengta 2018 m., įgyvendinant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Kartu sveikti lengviau“ (NOBP1-5)

2018 m. POLA studija: Medicininės paslaugos onkologiniams pacientams Lietuvoje

POLA_SPP pacientams Lietuvoje_2019

Studija parengta 2018 m., įgyvendinant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Kartu sveikti lengviau“ (NOBP1-5)

2018 m. POLA studija: Onkopsichologinės paslaugos

POLA-Onkopsichologinės-paslaugos_v2

Studija parengta 2018 m., įgyvendinant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Kartu sveikti lengviau“ (NOBP1-5)

POLA informacinis leidinys: Paciento atmintinė (2020 m.)

Lankstukas: Paciento atmintinė

Atmintinė parengta 2020 m., įgyvendinant ESF lėšomis bendrai finansuojamą projektą „Nepakantumo korupcijai sveikatos priežiūros srityje didinimas“ Nr. 10.1.2-ESFAK-917-02-0011

POLA informacinis leidinys: Nemokama pagalba kiekvienam onkologiniam pacientui (2021 m.)
POLA informacinis leidinys: Kartu sveikti lengviau (2020 m.)
POLA informacinis leidinys: Į pagalbą onkologiniam pacientui (2020 m.)
POLA informacinis leidinys: Atmintinė onkologiniam pacientui – kokias galimybes suteikia POLA (2023 m.)
POLA informacinis leidinys: POLA nemokama pagalba kiekvienam onkologiniam pacientui (2023 m.)

NEBŪK VIENAS!

Susidūrus su diagnoze vėžys, žmogus būna linkęs užsidaryti savyje, nesidalinti savo išgyvenimais ir baimėmis su kitais. Tačiau tai nepadeda sveikti, o tik apsunkina sergančiojo psichologinę būklę, vedančią į depresiją ir nusivylimą. Tokiu momentu labai svarbi psichologinė pagalba ir palaikymas iš šalies. Specialistų nuomone, sergantiems onkologine liga taip pat labai svarbūs santykiai šeimoje, bendravimas su panašaus likimo žmonėmis psichologinės savipagalbos grupėse.

POLA kviečia burtis į panašaus likimo žmonių bendruomenes – pacientų draugijas ir drauge įveikti onkologinę ligą.

Šioje skiltyje rasite Lietuvoje jau veikiančių nevyriausybinių organizacijų kontaktus, o jei šalia Jūsų tokios organizacijos nėra, mes patarsime ir padėsime Jums tokią draugiją suburti savo regione.

POLA tikrųjų narių sąrašas ir kontaktiniai duomenys
 1. Lietuvos sergančiųjų prostatos vėžiu draugija
  • Kontaktinis asmuo: Paulius Rakštys
  • Interneto puslapis: www.prostatosvezys.lt
  • Kontaktinis tel.: +370 684 33 202
  • El. paštas: prostata@nedelsk.eu
  • Nacionalinė NVO, veiklą vykdanti Lietuvos Respublikos mastu (visose apskrityse ir savivaldybėse)
 2. Šiaulių miesto moterų krūties patologijos asociacija „SALVIA“
  • Kontaktinis asmuo: Nijolė Pročkienė
  • Interneto puslapis: www.salvia.lt
  • Kontaktinis tel.: +370 682 21 887
  • El. paštas: nijole963@gmail.com
  • Veikimo teritorija: Šiaulių apskritis, Šiaulių miestas
 3. Lietuvos galvos smegenų navikais sergančiųjų ir jų globėjų draugija
  • Kontaktinis asmuo: Lina Piličiauskienė
  • Kontaktinis tel.: +370 37 32 66 94; mob.: + 370 616 00426
  • El. paštas: Lina.Piliciauskiene@kaunoklinikos.lt
  • Nacionalinė NVO, veiklą vykdanti Lietuvos Respublikos mastu (visose
   apskrityse ir savivaldybėse)
 4. Birštono onkologinių ligonių klubas „Viltis Gyventi“
  • Kontaktinis asmuo: Nijolė Dusevičienė
  • Kontaktinis tel.: +370 684 33595
  • El. paštas: nijoledusev@gmail.com
  • Veikimo teritorija: Kauno apskritis, Birštono savivaldybė
 5. Elektrėnų seniūnijos sveikatos draugija „Mes esame“
  • Kontaktinis asmuo: Onutė Kulbokienė
  • Kontaktinis tel.: +370 652 72 960
  • El. paštas: elektrenuziburiai@gmail.com
  • Veikimo teritorija: Vilniaus apskritis, Elektrėnų savivaldybė
 6. Šilutės rajono moterų, sergančių onkologinėmis ligomis, draugija „Viva Femina“
  • Kontaktinis asmuo: Dana Butkienė
  • Kontaktinis tel.: +370 656 59 556
  • El. paštas:  rodanabaldai@gmail.com
  • Veikimo teritorija: Klaipėdos apskritis, Šilutės rajonas
 7. Onkologinėmis ligomis sergančių moterų draugija „EIVENA“
  • Kontaktinis asmuo: Dalia Barauskienė
  • Interneto adresas: www.eivena.lt
  • Kontaktinis tel.: +370 686 00 735
  • El. paštas: eivena.info@gmail.com
  • Veikimo teritorija: Kauno apskritis, Kauno miestas ir rajonas
 8. Sergančiųjų kolorektaliniu vėžiu draugija
  • Kontaktinis asmuo: Vida Gudiškienė
  • Kontaktinis tel.: +370 646 61 713
  • El. paštas: vida.gudiskiene@gmail.com
  • Nacionalinė NVO, veiklą vykdanti Lietuvos Respublikos mastu (visose
   apskrityse ir savivaldybėse)
 9. Plungės sergančiųjų onkologinėmis ligomis asociacija „MANO LEMTIS“
  • Kontaktinis asmuo: Regina Jonikienė
  • Kontaktinis tel.: +370 615 79 742
  • El. paštas: rjonikiene@gmail.com
  • Veikimo teritorija: Telšių apskritis, Plungės rajonas
 10. Labdaros ir paramos fondas „Mamų unija“
  • Kontaktinis asmuo: Eglė Mėlinauskienė
  • Interneto adresas: www.mamuunija.lt
  • Kontaktinis tel.: +370 698 26 183
  • El. paštas: egle.melinauskiene@mamuunija.lt
  • Veikimo teritorija: Kauno apskritis, Kauno miestas ir rajonas, Vilniaus apskritis, Vilniaus miestas ir rajonas
 11. VšĮ „Virtus LT“
  • Interneto adresas: www.iveikliga.lt
  • Kontaktinis asmuo: Dalia Vencevičienė
  • Kontaktinis tel.: +370 686 22 377
  • El. paštas: dalia.venceviciene@icloud.com
  • Nacionalinė NVO, veiklą vykdanti Lietuvos Respublikos mastu (visose
   apskrityse ir savivaldybėse)
 12. VšĮ „Inkocentras“
  • Kontaktinis asmuo: Jurga Misevičienė
  • Interneto puslapis: www.buksausas.lt
  • Kontaktinis tel.: +370 640 43 187
  • El. paštas: jurga@inkocentras.lt
  • Nacionalinė NVO, veiklą vykdanti Lietuvos Respublikos mastu (visose
   apskrityse ir savivaldybėse)
 13. VšĮ „Bene esse“
  • Kontaktinis asmuo: Laura Bratikaitė
  • Interneto puslapis: www.onkopsichologas.lt
  • Kontaktinis tel.: +370 668 00 000
  • El. paštas:  info@onkopsichologas.lt
  • Veikimo teritorija: Nacionalinė NVO, veiklą vykdanti Lietuvos Respublikos mastu (visose
   apskrityse ir savivaldybėse)
 14. VšĮ „Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centras „Prasmė“ 
  • Kontaktinis asmuo: Sigita Petkevičienė
  • Interneto puslapis: www.vsiprasme.lt
  • Kontaktinis tel.: +370 631 25000
  • El. paštas: vsiprasme@gmail.com
  • Veikimo teritorija: Šiaulių apskritis, Šiaulių miestas ir Šiaulių rajonas
 15. VšĮ „Vita Digna“
  • Kontaktinis asmuo: Irena Danielienė
  • Interneto puslapis: www.vitadigna.lt
  • Kontaktinis tel.: +370 611 97 050
  • El. paštas: savanoriai@vitadigna.lt; irena.danieliene@gmail.com
  • Veikimo teritorija: Kauno apskritis, Kauno miestas
 16. Lietuvos hipofizės pacientų asociacija
  • Kontaktinis asmuo: Virginija Žilinskienė
  • Interneto puslapis: www.lhpa.lt
  • Kontaktinis tel.: +370 689 41763
  • El. paštas: lhpa.asociacija@gmail.com
  • Nacionalinė NVO, veiklą vykdanti Lietuvos Respublikos mastu (visose
   apskrityse ir savivaldybėse)
 17. Labdaros ir paramos fondas „Pagalbos namuose tarnyba“
  • Kontaktinis asmuo: Jūratė Matikovienė
  • Interneto puslapis: www.pntarnyba.lt
  • Kontaktinis tel.: +370 676 38 333; +370 37 323 548
  • El. paštas: lc.slauga@gmail.com
  • Veikimo teritorija: Kauno apskritis, Kauno miestas
 18. Asociacija „Onkologinė savigalba Lazdijuose“
  • Kontaktinis asmuo: Kęstutis Žalys
  • Kontaktinis tel.: +370 616 76168
  • El. paštas: kestutiszalyss@gmail.com
  • Veikimo teritorija:  Alytaus apskritis, Lazdijų miestas ir rajonas
 19. Vilkaviškio onkologinių ligonių asociacija „Viltis“
  • Kontaktinis asmuo: Kazys Bagušis
  • Kontaktinis tel.: +370 672 28 343
  • El. paštas: vilkaviskis.viltis@gmail.com
  • Veikimo teritorija: Marijampolės apskritis, Vilkaviškio miestas ir rajonas
 20. Marijampolės onkologinių ligonių asociacija „Rūpestėlis“
  • Kontaktinis asmuo: Roma Karčiauskienė
  • Kontaktinis tel.: +370 615 49186
  • El. paštas: r.karciauskiene@gmail.com
  • Veikimo teritorija: Marijampolės apskritis, Marijampolės miestas ir rajonas
 21. Utenos onkologinių ligonių asociacija „Vilties kelias“
  • Kontaktinis asmuo: Stanislava Mickevičienė
  • Kontaktinis tel.: +370 675 13225
  • El. paštas: stanislavamickeviciene@gmail.com
  • Veikimo teritorija: Utenos apskritis, Utenos miestas ir rajonas
 22. Jonavos onkologinių ligonių asociacija „ŠKAC“
  • Kontaktinis asmuo: Jūratė Povilavičienė
  • Kontaktinis tel.: +370 685 36670
  • El. paštas:  jpovilaviciene7@gmail.com
  • Veikimo teritorija: Kauno apskritis, Jonavos miestas ir rajonas
 23. Asociacija „Onkologinės ligos draugas“
  • Kontaktinis asmuo: Vida Gasauskienė
  • Kontaktinis tel.: +370 648 10746
  • El. paštas:  onkologines.ligos.draugas@gmail.com
  • Veikimo teritorija: Telšių apskritis, Plungės rajonas
 24. Ukmergės onkologinių ligonių asociacija „Uola“
  • Kontaktinis asmuo: Aldutė Piestinienė
  • Kontaktinis tel.: +370 618 27984
  • El. paštas:  akpiestiniai@gmail.com
  • Veikimo teritorija: Vilniaus apskritis, Ukmergės miestas ir rajonas
 25. Rokiškio onkologinių ligonių asociacija „Vilties žybsnis“
  • Kontaktinis asmuo: Danguolė Kondratenkienė
  • Kontaktinis tel.: +370 670 97356
  • El. paštas:  dangeko@gmail.com
  • Veikimo teritorija: Panevėžio apskritis, Rokiškio miestas ir rajonas
 26. Mažeikių onkologinių ligonių asociacija „Sveik veik“
  • Kontaktinis asmuo: Rasa Kvasienė
  • Kontaktinis tel.: +370 615 18118
  • El. paštas:  rasiuxa@gmail.com
  • Veikimo teritorija: Telšių apskritis, Mažeikių miestas ir rajonas
 27. Panevėžio onkologinių ligonių asociacija „Myliu gyvenimą“
  • Kontaktinis asmuo: Dalė Vitalija Golcienė
  • Kontaktinis tel.: +370 698 39518
  • El. paštas: d.golciene@gmail.com
  • Veikimo teritorija: Panevėžio apskritis, Panevėžio miestas ir rajonas
 28. Onkologinių ligonių asociacija „Radvilė“ 
 • Kontaktinis asmuo: Rita Veršnickaitė
 • Kontaktinis tel.: +370 670 02151
 • El. paštas: radvile.radviliskis@gmail.com
 • Veikimo teritorija: Šiaulių apskritis, Radviliškio miestas ir rajonas

29. Onkologinės ligos paliesto jaunimo asociacija

 • Kontaktinis asmuo: Aušrinė Kėvalaitė
 • Kontaktinis tel.:  +370 679 47401
 • El. paštas: onkojaunimas@gmail.com
 • Veikimo teritorija: Nacionalinė NVO, veiklą vykdanti Lietuvos Respublikos mastu (visose apskrityse ir savivaldybėse)

Tapti POLA tikruoju nariu gali kiekviena nevyriausybinė ar visuomeninė organizacija, teikianti pagalbą onkologinėmis ligomis sergantiems žmonėms ir jų artimiesiems.

Jei pritariate, kad pagalbą vėžio paliestiems žmonėms teikiančios NVO turėtų labiau bendrauti tarpusavyje, keistis informacija, koordinuoti savo veiksmus, bendradarbiauti su sveikatos priežiūros įstaigomis, daryti įtaką priimant sveikatos priežiūros įstatymus, efektyviai perimti patirtį iš užsienio, kviečiame Jus susipažinti su asociacijos įstatais ir tapti tikraisiais Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos nariais. Kuo daugiau rankų ir idėjų, tuo geresnė pagalba galės būti suteikta vėžio paliestiems žmonėms.

    • Asociacijos stojamasis nario mokestis – 10 Eur
    • Metinis narystės mokestis – 30 Eur
Kokias galimybes suteikia narystė POLA?
 • Dalyvauti sprendžiant aktualius klausimus ir problemas onkologijos srityje.
 • Daryti įtaką įstatymų leidybos procesui onkologijos srityje. Pavyzdžiui, POLA nariai aktyviai dalyvauja pasitarimuose Sveikatos apsaugos ministerijoje ir LR Seime.
 • Bendradarbiauti ir konsultuotis su Asociacijos nariais, sprendžiant organizacijai aktualius klausimus.
 • Užmegzti kontaktus su kitomis onkologijos srityje veikiančiomis organizacijomis bei užsienio organizacijomis, pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje veikiančia nevyriausybine organizacija Macmillan Cancer Support, Šiaurės Airijos organizacija Cancer Choices bei labdaros fondu The Tiltas Trust.
 • Dalyvauti POLA organizuojamuose renginiuose ir projektuose.
 • Naudotis POLA kortele, kuri suteikia galimybę pasinaudoti POLA partnerių teikiamomis nuolaidomis ir dalyvauti POLA vykdomose lojalumo programose.
 • Būti labiau matomiems ir žinomiems tiek vietiniu, tiek tarptautiniu lygiu.
 • Ne tik tiesiogiai prisidėti prie bendro tikslo – gerinti onkologinių pacientų ir jų artimųjų gyvenimo kokybę– bet ir sėkmingai save realizuoti.
 • Bendrauti ne tik dalykiniais klausimais, bet ir pažinti vienas kitą, leisti kartu laisvalaikį renginiuose (konferencijos, seminarai, mokymai ir pan.).

 

Informacija, kaip įsteigti naują pacientų organizaciją, kurios teisinė forma - asociacija

Įstatymu numatyta, kad asociaciją privalo įsteigti ne mažiau kaip trys asmenys (fiziniai ar juridiniai). Juridiniai asmenys savo įstatuose numatyta tvarka priėmę sprendimą dėl dalyvavimo steigiant šią naują asociaciją paskiria asmenį, kuris dalyvauja asociacijos steigiamąjame susirinkime.

Jei asociacijos steigime dalyvauja juridiniai asmenys, šiam susirinkimui kiekvienos organizacijos įgaliotas atstovas pateikia savo organizacijos vadovo patvirtintą įstatų kopiją, bei šios organizacijos įstatuose numatyta tvarka priimtą sprendimą dalyvauti naujos asociacijos steigime (sprendimo dokumento pavyzdys pateikiamas žemiau).

Steigiamąjame susirinkime visų steigime dalyvaujančių asmenų atstovai pasirašo steigimo sutartį, bei steigiamojo susirinkimo protokolą, kuriuo patvirtina asociacijos įstatus, valdybos darbo reglamentą, išrenka valdybą, prezidentą ir viceprezidentą, patvirtina stojamojo ir nario mokesčio dydžius. Susirinkimas įgalioja vieną asmenį pateikti visus steigimo dokumentus notarui, bei užregistruoti asociaciją registrų centre.

Asociacijos steigimo dokumentai, kuriuos įgaliotas asmuo pateikia notarui ir po to registruoja Registrų centre
 1. Prašymas registruoti juridinių asmenų registre bei reikalingos papildomos formos.
 2. Asociacijos steigimo sutartis (ne mažiau kaip du egzemplioriai).
 3. Įstatai (ne mažiau kaip trys egzemplioriai).
 4. Savininko sutikimas suteikti patalpas juridinio asmens buveinei. Patalpų savininkui, pačiam steigiančiam juridinį asmenį, pažyma apie patalpų suteikimą nereikalinga, tačiau būtina pateikti dokumentus, patvirtinančius jo nuosavybės teises į šias patalpas.
 5. Steigiamojo susirinkimo protokolas su priedais.
 6. Dokumentai, patvirtinantys duomenis apie steigėjus ir išrinktus (paskirtus) valdymo organų narius, asmenis, galinčius sudaryti sandorius juridinio asmens vardu, ir jų teisių ribas.
 7. Kiti dokumentai, patvirtinantys, kad įstatymuose ar steigimo sandoryje nustatytos prievolės yra įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose numatytos aplinkybės ir juridinį asmenį įregistruoti galima.

Notaro įkaniai

Pageidaujant asociacijos steigimas Registrų centre gali būti vykdomas internetu.

Kitos teisinės formos NVO steigimo pavyzdžius galite rasti svetainėje  www.3sektorius.lt  

Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija (POLA), siekdama įgyvendinti savo tikslus, nuolat plėtoja ir vykdo projektinę veiklą.

Pastaruoju metu įgyvendinti ir šiuo metu vykdomi stambiausi projektai:

ES lėšomis finansuotas projektas „Nepakantumo korupcijai sveikatos priežiūros srityje didinimas“ (2018.02.28 – 2020.08.28)

Projektas finansuojamas Europos Socialinio fondo lėšomis:

Projekto vertė – 80 956,28 Eur

Projektas UŽBAIGTAS. Buvo įgyvendinamas 2018.02.28 – 2020.08.28 (pratęstas 6 mėn. terminui)

Projekto tikslas – didinti visuomenės nepakantumą korupcijai sveikatos priežiūros srityje. Šis tikslas nukreiptas į pagrindines tikslines grupes, kurios susiduria su korupcija korupcijos apraiškomis sveikatos priežiūros sistemoje – pacientus ir jų artimuosius.

Įgyvendinant projektą, keliame sau du pagrindinius uždavinius: kurti sąlygas sąžiningam sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų elgesiui ir šviesti bei informuoti pacientus apie korupcijos atvejus ir elgesį su jais susidūrus.

Projekto metu rengiame edukacinius mokymus pacientams ir jų artimiesiems, konsultuojame dėl korupcijos sveikatos priežiūros srityje, rengiame konferencijas apie korupciją sveikatos priežiūros srityje ir ruošiame praktines rekomendacijas apie korupciją sveikatos priežiūros srityje pacientams bei jų artimiesiems.

Projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su Nacionaliniu vėžio institutu ir Jaunųjų gydytojų asociacija.

ES lėšomis finansuotas projektas „Kartu sveikti lengviau" (2018.11.05–2021.05.05)

Projektas finansuojamas Europos Socialinio fondo lėšomis:

Projekto vertė – 179 944,52 Eur

Projektas įgyvendinamas 2018.11.05–2021.05.05 (pratęstas 6 mėn. terminui)

Projektas nukreiptas į POLA ir jos narių kompetencijų didinimą ir pasiūlymų rengimą kompetentingoms viešosioms institucijoms. Projekto veiklos įtrauks visas pagrindines tikslines grupes, kurioms aktualus sveikatos sektoriaus teikiamų viešųjų paslaugų gerinimas – nevyriausybinių organizacijų atstovus, politikus, šalies gyventojus. Dirbant su minėtomis tikslinėmis auditorijomis bus siekiama padidinti POLA ir jos narių dalyvavimo viešajame valdyme aktyvumą ir kokybę. Įgyvendindami šį projektą, keliame šiuos uždavinius: stiprinti POLA atstovų kompetencijas,
reikalingas rengiant ir pristatant siūlymus dėl viešojo valdymo sprendimų, parengti ir pristatyti pasiūlymus kompetentingoms institucijoms ir suinteresuotoms šalims.

Projekto metu įgyvendindami numatytus uždavinius rengiame POLA valdybos narių, darbuotojų, savanorių ir pasiūlymus rengiančių darbo grupių narių mokymus, rengiame pasiūlymus darbo grupėms ir organizuojame 3 nacionalinio mąsto konferencijas, skirtas pristatyti parengtus pasiūlymus šalies politikams. Vykdome parengtų pasiūlymų informacinę sklaidą.

Projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su Vaikų retų ligų asociacija.

ES lėšomis finansuotas projektas „Kartu prieš vėžį“ (2019.04.11 – 2021.05.11)

Projektas finansuojamas Europos Socialinio fondo lėšomis:

Projekto vertė – 190 053,63 Eur

Projektas įgyvendinamas 2019.04.11 – 2021.05.11 (pratęstas 6 mėn. terminui)

Projekto tikslas – teikti psichologinę ir socialinę pagalbą sergantiesiems onkologinėmis ligomis.

Projekto tikslinė grupė – onkologinę diagnozę turintys pacientai, deklaravę savo gyvenamąją vietą Kauno ir Vilniaus apskrityse.

Projekto veiklos įtrauks pacientus, gyvenančius ir besigydančius Vilniuje, Kaune bei kaimo vietovėse.

Siekiant įgyvendinti projekto uždavinius ir pasiekti tikslinės grupės atstovus planuojamos kompleksinis psichologinės ir socialinės pagalbos sergantiems onkologinėmis ligomis priemonių įgyvendinimas:
1. Grupiniai edukaciniai mokymai Vilniuje besigydantiems pacientams;
2. Grupiniai edukaciniai mokymai Kaune besigydantiems pacientams;
3. Išvykstamieji grupiniai edukaciniai mokymai regionuose;
4. Meno terapijos užsiėmimai onkologiniams pacientams;
5. Individualios psichologų konsultacijos onkologiniams pacientams;
6. Parengtos informacijos informacinė sklaida.

Per visą projekto laikotarpį planuojama suteikti ne mažiau nei 864 psichologines konsultacijas, suteikti edukacines žinias bent 468 pacientams, suorganizuoti bent 28 meno terapijos užsiėmimai.

Projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su Nacionaliniu vėžio institutu (NVI), LSMU Kauno klinikomis ir Vaikų retų ligų asociacija.

 

ES lėšomis finansuotas projektas „Kartu padėti lengviau“ (2019.05.17 – 2021.06.17)

Projektas finansuojamas Europos Socialinio fondo lėšomis:

Projekto vertė – 183 339,24 Eur

Projektas įgyvendinamas 2019.05.17 – 2021.06.17 (pratęstas 6 mėn. terminui)

Projekto tikslas – stiprinti POLA, POLA narių ir POLA bendruomenės narių gebėjimus teikti priežiūros ir pagalbos paslaugas neįgaliesiems ir negalintiems apsitarnauti žmonėms namuose.

Projekto tikslinė grupė – POLA ir POLA  bendruomenės nariai: pacientai ir jų artimieji, gyvenantys ir (ar) besigydantys Vilniaus ir Kauno apskrityse, kituose regionuose.

Siekiant įgyvendinti projekto uždavinius ir pasiekti tikslinės grupės atstovus suplanuotos kompleksinės priemonės, skirtos įgalinti  pagalbos ir priežiūros paslaugų teikimą onkologiniams pacientams:
1. Grupiniai edukaciniai mokymai Vilniuje besigydantiems pacientams;
2. Grupiniai edukaciniai mokymai Kaune besigydantiems pacientams;
3. Išvykstamieji grupiniai edukaciniai mokymai regionuose;
4. Individualios  dietologų (mitybos specialistų) konsultacijos onkologiniams pacientams ir jų artimiesiems;
5. Mokomųjų video ir leidinių parengimas bei sklaida.

Per visą projekto laikotarpį planuojama suteikti ne mažiau  nei 576 dietologų konsultacijas, suteikti žinias bent 630 asmenų, parengti 6 mokomuosius video, 3 leidinius.

Projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su Nacionaliniu vėžio institutu (NVI), LSMU Kauno klinikomis ir Vaikų retų ligų asociacija.

 

VVSSF lėšomis įgyvendintas projektas "Neįgaliųjų asmenų sveikatos raštingumo didinimas" (2020-11-23 – 2021-11-23)

Projekto vertė – 54 306 Eur, skirto finansavimo suma – 48 914 Eur

Projektas įgyvendinamas nuo 2020-11-23 iki 2021-11-23

Projekto tikslas – iki projekto pabaigos dvigubai pagerinti neįgalių asmenų, įskaitant transplantuotus asmenis, sveikatos raštingumo įgūdžius, sudarant jiems prielaidas labiau įsitraukti į savo sveikatos priežiūros, gydymo, reabilitacijos procesą, skaitmeninių priemonių pagalba sudaryti galimybę asmenims, šiuo metu neturintiems neįgaliojo statuso, bet siekiančio jį gauti, taip pat neįgaliųjų artimiesiems, kitiems asmenims, neįgaliesiems teikiantiems organizuotą ar savanorišką pagalbą, dalyvauti sveikatos raštingumo didinimo programoje.

Projekto pagrindinė tikslinė grupė, kurios asmenys bus tiesioginiai naudos gavėjai – neįgalieji, įskaitant asmenis, kuriems atlikta transplantacija. Projekto papildoma tikslinė grupė – asmenys, kurie šiuo metu neturi neįgaliojo statuso, bet siekia jį gauti, taip pat neįgaliųjų artimieji, kiti asmenys, neįgaliesiems teikiantys organizuotą ar savanorišką pagalbą.

Įgyvendinant projektą bus:
1. Suorganizuota 10 seminarų neįgaliesiems, skirtų pagerinti jų kompetencijas sveikatos raštingumo klausimais, mokymus organizuojant skirtingose Lietuvos apskrityse ir juos transliuojant ir/arba jų vaizdo įrašus talpinant internete.
2. Suteikta 100 individualizuotų mokymų – konsultacijų, skirtų įgalinti išsispręsti aktualius asmens sveikatos klausimus.
3. Parengti 5 edukaciniai leidiniai sveikatos raštingumo klausimais.
4. Parengtos 8 edukacinės video paskaitos sveikatos raštingumo klausimais.
5. Užtikrintas neįgaliųjų ir transplantuotų asmenų informavimas apie sveikatos raštingumą didinančias priemones, įtraukiant juos į nuolatinio mokymosi procesą.

Projekto įgyvendinimo pradžioje ir pabaigoje bus parengtos ir organizuotos projekto dalyvių apklausos, jų pagrindu atlikta analizė dėl projekto veiklų veiksmingumo, kiekybinių ir kokybinių pokyčių tikslinėms projekto grupėms.

Projektas įgyvendinamas drauge su partneriai: Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  ir VšĮ Virtus LT.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis finansuotas projektas „POLA – drauge stipresni prieš vėžį“ (2021.01.01– 2021.12.31)

Projektas finansuotas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis:

Projekto vertė – 53,987.68 Eur

Projektas įgyvendinamas 2021.01.01– 2021.12.31

Projektu siekiama, kad POLA ir jos nariai vis didesne apimtimi teiktų onkologiniams pacientams ir jų artimiesiems aktualias viešąsias paslaugas, skaidriai dalyvautų sprendimų priėmimo procesuose, būtų geruoju nevyriausybinio ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimo pavyzdžiu.

Projektas skirtas sustiprinti POLA ir POLA narių institucinius ir organizacinius gebėjimus, siekiant:
(1) didesnio POLA veiklos efektyvumo, vykdant atskaitingumo visuomenei procesus ir užtikrinant veiklos skaidrumo mechanizmus;
(2) efektyvesnio bendradarbiavimo tarp POLA valdybos, darbuotojų, 30 POLA priklausančių nevyriausybinių organizacijų bei kelių dešimčių POLA savanorių: POLA kortelės ambasadorių ir POLA konsultacijų koordinatorių;
(3) atstovauti šimtatūkstantinės onkologinių pacientų ir jų artimųjų bendruomenės interesams valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose įvairiose viešosios politikos srityse;
(4) prisidėti prie NPP tikslų, skatinant pacientų įsitraukimą į sveikatos raštingumo didinimą;
(5) padėti valstybės institucijoms ir įstaigoms formuoti viešąją politiką ir teikti siūlymus valstybės bei savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, skirtus spręsti, įskaitant, bet neapsiribojant, onkologinių pacientų ir jų artimųjų socialinės atskirties ir skurdo mažinimo problemas, užtikrinant sveikatos apsaugos srityje teikiamų paslaugų efektyvumą, teikti onkologinių pacientų poreikius atitinkančias viešąsias paslaugas.

Projekto uždaviniai:
1. Užtikrinti POLA atskaitingumo visuomenei ir veiklos skaidrumo mechanizmus;
2. Užtikrinti POLA institucinius ir organizacinius gebėjimus ir galimybes teikti viešąsias paslaugas ir dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose;
3. Prisidėti prie valstybės ilgalaikių prioritetų įgyvendinimo sveikatos apsaugos srityje.

Kiekvienam uždaviniui įgyvendinti numatomi tokie veiklų blokai:
1. Pasitelkiant LEAN metodiką, POLA atskaitingumo visuomenei ir veiklos skaidrumo mechanizmų kūrimas: POLA komunikacinių procesų tobulinimas, vykdymas ir nuolatinio veiklos viešinimo užtikrinimas.
2. Atstovavimas onkologinių pacientų ir jų artimųjų bendruomenės interesams valstybės institucijose ir įstaigose, bendradarbiavimo mechanizmų stiprinimas ir pasiūlymų dėl viešojo valdymo sprendimų teikimas 3. Prididėjimas prie ilgalaikių valstybės prioritetų įgyvendinimo, įtraukiant Nacionalinio pažangos plano tikslus, uždavinius, poveikio rodiklius į POLA veiklos planą.
4. POLA, POLA narių ir POLA savanorių efektyvumo teikiant viešąsias paslaugas stiprinimas.

Įgyvendinus projektą pagerės POLA ir jai priklausančių organizacijų tarpusavio komunikacija, bendradarbiavimas, bus užtikrintas veiklos skaidrumas ir atskaitomybė. Kryptinga veikla stiprinant administracinius pajėgumus, leis efektyviau teikti viešąsias paslaugas. Sustiprinti POLA atstovų ir valstybės institucijų bendradarbiavimo mechanizmai prisidės prie ilgalaikės partnerystės sprendžiant strateginius viešojo sektoriaus klausimus. Teikiami pasiūlymai dėl viešojo valdymo sprendimų prisidės prie geresnės onkologinių pacientų ir jų artimųjų gyvenimo kokybės, veiklos, skirtos stiprinti pacientų sveikatos raštingumą ir skatinti įsitraukimą į gydymo procesą, prisidės prie siekiamų pokyčių ir pažangos sveikatos apsaugos srityje.

Subsidija pagal Pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms socialines paslaugas COVID-19 pandemijos metu priemonę (2021.01.01– 2021.12.31)

Finansuota Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis:

Subsidijos vertė – 20 000 Eur, skirta per du kartus 2021.01.01– 2021.12.31 laikotarpiui

Subsidija panaudota  užtikrinti POLA teikiamų socialinių paslaugų nepertrūkstamą teikimą socialiai pažeidžiamų asmenų grupei: onkologiniams pacientams ir jų artimiesiems nepaisant Lietuvoje esamos ekstremalios situacijos ir karantino ribojimų. Įgyvendinant projektą bus užtikrinamas POLA kortelės išdavimas nuotoliniu būdu visiems to pageidaujantiems asmenimis, o internetu nesinaudojantiems asmenims bus sudaroma galimybė dėl POLA kortelės išdavimo kreiptis į skirtingose savivaldybėse veikiančius POLA savanorius.
2020 metais dėl karantino ribojimų buvo išduotas mažesnis POLA kortelių skaičius nei paprastai, o metų pabaigoje realizavus galimybę užsisakyti POLA kortelę internetu, POLA kortelės išdavimo statistika ženkliai išaugo. Be to, nuo 2021-01-01 POLA kortelė yra dokumentas, įrodantis onkologinių pacientų teisę naudotis Transporto lengvatų įstatyme įtvirtinta 80 proc. nuolaida viešajam transportui. Šiuo metu kiekvieną mėnesį POLA kortelės išduodamos apie 1000 onkologinių pacientų, kai anksčiau per metus buvo išduodama iki 4000 kortelių. Taigi kreiptasi paramos, skirtos padengti papildomas išlaidas dėl tris kartus didesnio kortelių išdavimo poreikio bei POLA savanorių apmokymo dirbti su nauju POLA kortelių išdavimo procesu, jų aprūpinimu reikalingomis priemonėmis.

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos priemonė “Onkologinių susirgimų riziką mažinančios elgsenos įgūdžių ugdymas visuomenėje ir tarp onkologinių pacientų“ (2021-05-28 iki 2021-12-31)

Projekto vertė – 10 800 Eur

Projektas įgyvendinamas nuo 2021-05-28 iki 2021-12-31

Projekto tikslas – formuoti onkologinių susirgimų riziką mažinančios elgsenos įgūdžius visuomenėje ir onkologinių pacientų tarpe.

Veiklos:
1. Informacinių straipsnių, pranešimų, parengimas apie pirminę ir antrinę vėžio profilaktiką POLA internetinėje svetainėje ir POLA Facebook paskyroje
2. Vykdyti nepertrūkstamą pacientų ir jų artimųjų edukaciją apie tretinės profilaktikos svarbą, siekiant išvengti atkryčio ar antrinio vėžio pasireiškimo bei geresnių išgyvenamumo rodiklių POLA moderuojamose virtualiose krūties, prostatos, storosios žarnos, melanomos ir plaučių vėžiu sergančių asmenų ir jų artimųjų bendruomenėse.

Tikimąsi, kad projekto veiklos ir rezultatai prisidės formuojant onkologinių susirgimų riziką mažinančios elgsenos įgūdžius visuomenėje ir onkologinių pacientų tarpe, bus užtikrinama, kad sukurti produktai būtų naudojami ir pasibaigus projektui.

EEE FM Aktyvių piliečių fondo lėšomis finansuojamas projektas „Nemokama pagalba kiekvienam onkologiniam pacientui“ (2021-01-02 iki 2023-01-01)

 

Projekto vertė – 199 273 Eur, skiriamo finansavimo suma – 149 000 Eur

Projektas įgyvendinamas nuo 2021-01-02 iki 2023-01-01

Projekto tikslas – užtikrinti socialiai pažeidžiamų asmenų – onkologinių pacientų – įgalinimą, pagerinant jų gyvenimo kokybę, sumažinant finansinę naštą, suteikiant žinių ir įgūdžių, padedančių sveikti ir adaptuotis prie pasikeitusio gyvenimo aplinkybių, suteikiant gerų emocijų ir pozityvumo, padedant onkologiniams pacientams jaustis vertinama visuomenės dalimi, pageidaujantiems sudaryti galimybes dalyvauti savanorystės veiklose.

Projekto pagrindinė tikslinė grupė: onkologiniai pacientai – socialiai pažeidžiami asmenys, 100 000 Lietuvos gyventojų, kuriems siekdamas padėti pareiškėjas nuo 2013 m. įgyvendina POLA kortelės projektą.

Projekto ašis – onkologine liga sergantiems asmenims suteikiama galimybė tapti POLA bendruomenės nariu: nemokamai išduodant POLA kortelę, nuolat teikiant onkologiniams pacientams aktualią informaciją, vystant partnerystes, kad POLA kortelės turėtojai jiems aktualias paslaugas galėtų įsigyti su ženkliomis nuolaidomis, gautų kvietimų nemokamai apsilankyti kultūros ir edukaciniuose renginiuose, o individualių poreikių turintiems asmenims būtų suteikiamos nemokamos specialistų (dietologų, psichologų, teisininkų) konsultacijos.

Projekto uždaviniai:

1) Patobulinti, išplėtoti socialiai pažeidžiamai grupei, onkologiniams pacientams, skirtas POLA kortelės paslaugų grupes, padidinti paslaugų gavėjų skaičių ir išplėsti jų prieinamumą regionuose;
2) Įgalinti socialiai pažeidžiamai grupei priklausančius asmenis, onkologinius pacientus, padėti sau;
3) Tinkamai parengti POLA komandos narius: darbuotojus, savanorius, organizacijų atstovus.

Įgyvendinant projektą (1) bus patobulintos 5 socialiai pažeidžiamai grupei, onkologiniams pacientams, skirtos POLA kortelės paslaugų grupės; (2) 720 asmenų individualių konsultacijų/mokymų metu gaus pagalbą, kaip ginti savo interesus, susidūrus su onkologinės ligos diagnoze; (3) bus plėtojamos partnerystės su verslo ir viešaisiais subjektais (susitarimai dėl nuolaidų taikymo ir nemokamų kvietimų apims bent 100 verslo įmonių ir ne mažiau kaip 80 kultūros ir edukacinę veiklą vykdančių įstaigų); (4) ties onkologinių pacientų įtraukties skatinimu ir jų informuotumo didinimu dirbs bent 32 pilietinės organizacijos; (5) į veiklas bus įtraukiama ne mažiau 80 savanorių; (6) bent 135 asmenys bus apmokyti dirbti su pažeidžiamomis grupėmis; (7) projekte numatytomis įgalinimo priemonėmis pasinaudos ne mažiau 26 000 asmenų.

Įgyvendinus projekto veiklas sumažės onkologinių pacientų atskirtis, palengvės jų finansinė našta, sustiprės onkologinių pacientų socialiniai ir savarankiško gyvenimo įgūdžiai, bus įgalintas ir paskatintas sergančiųjų įsitraukimas į savo poreikių atstovavimą, įsitraukimą į gydymo procesą ir socialines veiklas, pagerės gydymo rezultatai ir pacientų bei jų artimųjų gyvenimo kokybė.

EEE FM Aktyvių piliečių fondo lėšomis finansuojamas projektas „Pacientai pacientams“ (2022-04-29 iki 2023-08-28)

Projekto vertė – 71  402 Eur, skiriamo finansavimo suma – 62 833 Eur

Projektas įgyvendinamas nuo 2021-01-02 iki 2023-01-01

Projekto tikslas -Paskatinti pacientų įsitraukimą į savo sveikatos priežiūros procesą tam, kad viešoji politika ir praktika atspindėtų realius pacientų poreikius, atsižvelgtų į jų lūkesčius, padėtų pasiekti geresnę sveikatos ir gyvenimo kokybę.

Projekto naudos gavėjai: onkologiniai pacientai ir jų artimieji, POLA bendruomenės nariai.

Projekto ašis – kryptingos, vieną kitą papildančios priemonės, skirtos padėti onkologiniams pacientams suprasti, kaip veikia sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos sistema, ir išmokyti bei paskatinti būti aktyviais dalyviais savo arba savo artimojo gydymo, sveikatos priežiūros procese.

Projekto uždaviniai:

1) Paskatinti pilietiškumą ir sudaryti galimybę 30 pacientų vykdyti kryptingos savanorystės veiklas ir suteikti pagalbą kitiems pacientams;
2) Sukurti prielaidas pacientams būti aktyviais dalyviais sveikatos priežiūros procese, sukuriant mokymų programą ir suorganizuojant mokymus apie tai, kokios yra pacientų teisės, kokias galimybes suteikia Lietuvos sveikatos priežiūros ir socialinės politikos sistema, 50 proc. padidinti mokymuose dalyvavusių asmenų sveikatos raštingumo žinias;
3) Įvertinti aktualius pacientų poreikius, lūkesčius, problemas, pasitelkiant skaitmenines priemones: pritaikant POLA pacientų programėlę  ir internetu vykdomas apklausas; pacientų nuomonės pagrindu pasiūlyti bent 2 viešosios politikos sprendimus ir dalyvauti konsultacijose su juos priimančiomis institucijomis.

Įgyvendinant projektą 1) Bus aprašyta, inicijuota ir įgyvendinta 1 savanorių mentorystės programa, kuri bus tęsiama ir pasibaigus projektui; 2) Į savanoriškos mentorystės veiklas bus įtraukta ir savanorystės sutartys bus pasirašytos su ne mažiau 30 savanorių; 3) Bus parengta 1 mokymų programa mentoriams, mokymuose dalyvaus ne mažiau 33 asmenys: 3 POLA darbuotojai ir 30 savanorių; 4) Bus įgyvendinta 1 tikslinė pacientų informuotumo didinimo kampanija; 5) Bus parengti 2 leidiniai „Paciento atmintinė“ ir „Patarimai pacientams ir jų artimiesiems“, bus atspausdinta ir išplatinta 10 000 vnt. jų egzempliorių, o elektronines versijas patalpinant pola.lt svetainėje ir išplatinant el.laiškais turimais POLA kortelės turėtojų kontaktais. 6) Bus parengta mokymų programa pacientams ir jų artimiesiems, įgalinanti įsitraukti į savo ar savo artimojo sveikatos priežiūros procesą, dalyvauti priimant sprendimus teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų, bus suorganizuoti 7 nuotoliniai seminarai, kuriuose dalyvaus ne mažiau nei 400 asmenų, o informacija apie juos išplatinsime turimais POLA kortelės turėtojų kontaktais (12 000 asmenų). 7) Bus atliktas 1 mokymų efektyvumo ir pacientų bendruomenės tolesnių mokymo poreikių vertinimas. 8) Pacientų nuomonei aktualiais klausimais surinkti bus realizuotos skaitmeninės priemonės: 2 internetinės apklausos. 9) POLA įtrauks piliečius į sprendimų priėmimų procesus  ir konsultacijose su sprendimus priimančiomis viešojo valdymo institucijomis (apklausose) sudalyvaus ne mažiau kaip 1500 asmenų; 10) Remiantis konsultacijų su pacientais rezultatais, bus pateikti ne mažiau nei 2 pasiūlymai kompetentingoms valstybės institucijoms (ne mažiau nei 3 juridiniams asmenims) dėl viešojo valdymo sprendimų ar teisės aktų projektų.

Projekto veiklos ir rezultatai įgalins pacientus būti partneriais organizuojant jų pačių sveikatos priežiūrą, paskatins aktyviau domėtis ir dalyvauti pilietinėje veikloje, padės valstybės institucijoms, suprasti problemas, su kuriomis susiduria pacientai sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos sistemose, išgirsti jų patirtis, lūkesčius ir patarimus ir taip pagerinti priimamų sprendimų kokybę bei veiklos efektyvumą.

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos priemonė Sveikatos raštingumo ir onkologinių susirgimų riziką mažinančios elgsenos įgūdžių ugdymas visuomenėje ir tarp onkologinių pacientų" (2022.04-21– 2022.12.31)

Projekto vertė – 13 400 Eur

Projektas įgyvendinamas nuo 2022-04-21 iki 2022-12-31

Priemonės tikslas – įgyvendinus 5 tikslines veiklas, skirtas ugdyti sveikatos raštingumo ir onkologinių susirgimų riziką mažinančios elgsenos įgūdžius visuomenėje ir tarp onkologinių pacientų, užtikrinti, kad priemonės įgyvendinimo pabaigoje ne mažiau kaip pusė respondentų paliudytų, kad per metus jie arba jų artimieji prevenciškai tikrinosi sveikatą ar rinkosi sveikatai palankesnį gyvenimo būdą.

Priemonės tikslinė grupė – asmenys, kuriems aktuali pirminė ir antrinė onkologinių ligų profilaktika bei aktualios žinios apie galimybes labiau įsitraukti į savo sveikatos priežiūros procesą ir būti aktyviais dalyviais savo sveikatos priežiūros ir gydymo procese (TG1), bei asmenys, kuriems tikslinga  tretinė onkologinių ligų profilaktika ir ypač aktualios priemonės, skirtos didinti pacientų žinojimą ir bendravimą savo sveikatos gerinimui (TG2), iš viso apie 2500 asmenų, 18 – 90 metų amžiaus.

Įgyvendindama priemonę, Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija (POLA) kvies rūpintis savo sveikata, edukuos visuomenę apie tai, kad 4 iš 10 asmenų per savo gyvenimą gali išgirsti onkologinės ligos diagnozę, ir kad 1 iš 2 asmenų gali šios ligos išvengti, pakoregavus savo elgseną ir/ar gyvenseną. Tuo tikslu bus rengiama įrodymais grįsta informacija (edukacinė medžiaga) ir vykdoma tęstinė informacinė kampanija, reguliariai POLA internetinėje svetainėje pola.lt ir POLA Facebook paskyroje skelbiant tikslinę informaciją apie vėžio rizikos veiksnius, veiksmingas profilaktikos priemones, dalinantis patarimais, kaip įsitraukti į savo ar savo artimojo sveikatos priežiūros procesą. Taip pat bus vykdoma nepertrūkstama pacientų ir jų artimųjų edukacija apie tretinės profilaktikos svarbą, siekiant išvengti ligos atkryčio ar antrinio vėžio pasireiškimo bei geresnių išgyvenamumo rodiklių, didinamas pacientų žinojimas ir bendravimas sveikatos gerinimui, didelį dėmesį skiriant sveikatai palankios elgsenos įgūdžių ugdymui, užtikrinant nepertrūkstamą POLA įsteigtų virtualių krūties, prostatos, melanomos ir plaučių vėžiu sergančių asmenų bendruomenių moderavimą, kad jose vykstančios diskusijos ir patarimai remtųsi įrodymais grįsta informacija. Priemonės įgyvendinimo pabaigoje bus organizuota apklausa, skirta įvertinti priemonės dalyvių gyvensenos pokyčius onkologinių ligų profilaktikos klausimais, bei parengta rezultatus apibendrinanti analizė.

Subsidija pagal Pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms socialines paslaugas COVID-19 pandemijos metu priemonę (2022.01.01– 2022.12.31)

” Tęstinė pagalba onkologinių pacientų bendruomenei”

Subsidijos vertė – 10 000 Eur, 2022.01.01– 2022.12.31 laikotarpiui

Subsidija gauta užtikrinti POLA teikiamų socialinių paslaugų nepertrūkstamą teikimą socialiai pažeidžiamų asmenų grupei: onkologiniams pacientams ir jų artimiesiems nepaisant Lietuvoje esamos ekstremalios situacijos ir karantino ribojimų.
Projektu kreipiamasi paramos, skirtos padengti išaugusias POLA administracines išlaidas dėl stipriai išaugusių šildymo ir elektros išlaidų bei didesnio nei įprastai darbų krūvio dėl tris kartus išaugusio POLA kortelių išdavimo poreikio ir per 2021 m. metus 30 proc. išaugusia POLA bendruomene (nuo 17000 iki 28000 POLA bendruomenės narių).
Įgyvendinant projektą bus užtikrinamas POLA kortelės išdavimas nuotoliniu būdu visiems to pageidaujantiems asmenimis, o internetu nesinaudojantiems asmenims bus sudaroma galimybė dėl POLA kortelės išdavimo kreiptis į skirtingose savivaldybėse veikiančius POLA savanorius.
Svarbu pažymėti, kad nuo 2021-01-01 POLA kortelė yra dokumentas, įrodantis onkologinių pacientų teisę naudotis Transporto lengvatų įstatyme įtvirtinta 80 proc. nuolaida viešajam transportui, tad išduodama POLA kortelę POLA padeda valstybei užtikrinti įstatyminių normų įgyvendinimą. Šiuo metu kiekvieną mėnesį POLA kortelės išduodamos apie 500-800 onkologinių pacientų, kai iki pandemijos šis skaičius siekė 300.
Šalia POLA kortelės išdavimo, bus užtikrinamas ir kitų POLA teikiamų paslaugų tęstinumas:
– individualizuotos pagalbos suteikimas per nemokamas specialistų vykdomas teisines, socialines konsultacijas, psichologinę pagalbą, gyvensenos ir mitybos rekomendacijas;
– nuolatinis pacientų bendruomenės informavimas skelbiant aktualią informaciją POLA internetinėje svetainėje pola.lt, Facebook paskyroje POLA prieš vėžį, 4 virtualiose pacientų bendruomenėse (Gyvenimas sergant krūties vėžiu/ Gyvenimas sergant plaučių vėžiu/ Gyvenimas sergant prostatos vėžiu/ Gyvenimas sergant melanoma), Youtube paskyroje POLA prieš vėžį, ją platinant el. laiškais ir trumposiomis (SMS) žinutėmis
– pacientų ir jų artimųjų suorientavimas ir edukacija apie tai kaip aktyviai dalyvauti ligos gydymo ir reabilitacijos procese (seminarai, mokymai, terapiniai užsiėmimai, leidiniai, video paskaitos);
– finansinės naštos mažinimas palaikant ir plėtojant partnerystes su įmonėmis ir organizacijomis, suteikiančias POLA kortelės turėtojams nuolaidas prekėms ir paslaugoms;
– galimybės nemokamai dalyvauti koncertuose, spektakliuose, kituose renginiuose sudarymas, palaikant ir plėtojant partnerystes su kultūros įstaigomis ir organizacijomis, suteikia galimybę POLA kortelės turėtojams ir jų artimiesiems nemokamai.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis finansuojamas projektas „POLA – drauge galime daugiau“ (2022.01.01– 2022.12.31)

Projektas finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis:

Projekto vertė –59 998.64 Eur

Projektas įgyvendinamas 2022.01.01– 2022.12.31 (sutartis pasirašyta 2022.07.25)

Projektu siekiama sustiprinti POLA ir jos narių (30 nevyriausybinių organizacijų) veiklą, užtikrinant sklandžią tarpusavio komunikaciją, bendradarbiavimą, skaidrų ir efektyvų dalyvavimą sprendimų priėmimo procesuose sprendžiant onkologiniams pacientams ir jų artimiesiems aktualius klausius klausimus bei teikiant jiems viešąsias paslaugas.

Projektas skirtas sustiprinti POLA ir POLA narių institucinius ir organizacinius gebėjimus, siekiant:
(1) didesnio POLA veiklos efektyvumo, vykdant atskaitingumo visuomenei procesus ir užtikrinant veiklos skaidrumo mechanizmus;
(2) efektyvesnio bendradarbiavimo tarp POLA valdybos, darbuotojų, 30 POLA priklausančių nevyriausybinių organizacijų bei kelių dešimčių POLA savanorių: POLA kortelės ambasadorių ir POLA konsultacijų koordinatorių;
(3) atstovauti šimtatūkstantinės onkologinių pacientų ir jų artimųjų bendruomenės interesams valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose įvairiose viešosios politikos srityse;
(4) prisidėti prie NPP tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, teikti siūlymus viešojo valdymo sprendimams sveikatos apsaugos srityje;
(5) padėti valstybės institucijoms ir įstaigoms formuoti viešąją politiką ir teikti siūlymus valstybės bei savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, skirtus gerinti įskaitant, bet neapsiribojant, sveikatos paslaugų prieinamumą, užsibrėžtus sveikatos sektoriaus rodiklius, spręsti onkologinių pacientų ir jų artimųjų socialinės atskirties ir skurdo mažinimo problemas, teikti onkologinių pacientų poreikius atitinkančias viešąsias paslaugas.

Projektu siekiama 3 uždavinių, kurie atitinka 5 iš 7 finansuotinų projektinių veiklų, numatyta, kad projekto naudą pajus bent 30 juridinių asmenų (POLA narių) ir 30 000 POLA bendruomenės narių (onkologinių pacientų, kurių didžioji dalis yra neįgalieji), besinaudojančių POLA teikiamomis nemokamomis socialinėmis paslaugomis., jų artimųjų.

Projekto uždaviniai:
1. Užtikrinti POLA atskaitingumo visuomenei ir veiklos skaidrumo mechanizmus;
2. Prisidėti prie valstybės ilgalaikių prioritetų įgyvendinimo sveikatos apsaugos srityje.
3. Sustiprinti POLA institucinius ir organizacinius gebėjimus ir galimybes teikti viešąsias paslaugas ir dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose;

Kiekvienam uždaviniui įgyvendinti numatomi tokie veiklų blokai:
1. POLA atskaitingumo visuomenei ir veiklos skaidrumo mechanizmų tolesnis diegimas: POLA komunikacinių procesų tobulinimas, vykdymas ir nuolatinio veiklos viešinimo užtikrinimas.
2. Prisidėjimas prie ilgalaikių valstybės prioritetų įgyvendinimo sveikatos apsaugos srityje, onkologinių pacientų ir jų artimųjų interesų atstovavimas valstybės institucijose ir įstaigose, pasiūlymų dėl viešojo valdymo sprendimų teikimas ir bendradarbiavimo mechanizmų stiprinimas.
3. POLA finansinio tvarumo teikti viešąsias paslaugas stiprinimas ir gebėjimų dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose didinimas.

Įgyvendinus projektą pagerės POLA ir jai priklausančių organizacijų tarpusavio komunikacija, bendradarbiavimas, bus užtikrintas veiklos skaidrumas ir atskaitomybė. Dalyvavimas Nacionalinio pažangos plano tikslų ir uždavinių įgyvendinime, bendradarbiavimas su kitomis institucijomis ir organizacijomis, teikiami pasiūlymai dėl viešojo valdymo sprendimų prisidės prie geresnės onkologinių pacientų ir jų artimųjų gyvenimo kokybės, paskatins laukiamus pokyčius ir pažangą sveikatos apsaugos srityje. Kryptinga veikla stiprinant POLA finansinį tvarumą, siekiant pritraukti daugiau paramos iš fizinių asmenų, leis efektyviau teikti viešąsias paslaugas. Pasitelkiami išoriniai ekspertai, analizių aktualiais klausimais atlikimas, sustiprins advokacijos gebėjimus.

ES lėšomis finansuojamas projektas "EU Network of Youth Cancer Survivors (EU-CAYAS-NET)" (2022.09.01 – 2024.08.31)

POLA partnerio statusu įgyvendina ES lėšomis dalinai finansuojamą projektą „EU Network of Youth Cancer Survivors (EU-CAYAS-NET)”.

ES finansuojamas projektas „EU-CAYAS-NET“ kartu su interaktyvia virtualia platforma sukurs „Europos jaunimo, išgyvenusio vėžį, asmenų tinklą“. Tinklas skatins socialinius tinklus, tarpusavio paramą, keitimąsi žiniomis ir sieks tobulinti:

● išgyvenusiųjų gyvenimo kokybę (įskaitant psichinę sveikatą, švietimą ir karjeros palaikymą, tolesnę priežiūrą ir pereinamąjį laikotarpį iš vaikystės į suaugusiųjų),

● vėžiu sergančių paauglių ir jaunų suaugusiųjų priežiūrą ir

● lygybę, įvairovę ir įtrauktį visoje gydymo ir išgyvenimo trajektorijoje.

EU-CAYAS-NET projektą įgyvendina 9 pagrindiniai projekto vykdytojai ir  32 asocijuoti partneriai. Projektą koordinuoja „CCI Europe“ kartu su „Youth Cancer Europe“.

Projektas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos. Požiūriai ir nuomonės yra tik autoriaus (-ių) ir nebūtinai atspindi Europos Sąjungos arba Europos sveikatos ir skaitmeninės vykdomosios agentūros (HaDEA) nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei pagalbą suteikusi institucija negali būti už juos atsakinga.

Projektas įgyvendinamas 2022.09.01– 2024.08.31

Interneto svetainė: www.beatcancer.eu

Projektas skirtas apjungti ES lygiu veikiančių specialistų, nevyriausybinių organizacijų ir vėžio gydymo centrų pajėgumus geresnei vaikų, paauglių ir jaunų suaugusiųjų, sergančių vėžiu, gyvenimo kokybei, sukuriant platformą tiksliniams veiksmams ir iniciatyvoms, apimančioms sritis, kurios akivaizdžiai naudingos jaunų vėžiu sergančių žmonių gyvenimo kokybei.

Projekto uždaviniai:

(1) Sukurti tinklą ir jo valdymo struktūrą ir numatyti instrumentus tinklo tvarumui;

(2) Sukurti ir įdiegti IT infrastruktūrą, palaikančią  daugiakalbę tinklo platformą, įskaitant žinių centrą ir išteklių centrą (Knowledge Hub & Resource Centre), socialinės žiniasklaidos paskyras Facebook, Instagram ir YouTube platformose, socialinės žiniasklaidos kampanijas, integruoti tarpusavio palaikymo funkcijas ir užpildyti platformą turiniu, kad būtų lengviau palaikyti socialinius ryšius;

(3) Parengti tinklo platformos turinį, atliepiantį prioritetines sritis, kurios buvo pasirinktos atsižvelgiant į tikslinės auditorijos nuomonę ir literatūros šaltiniuose pateikiamus argumentus:

 • Pirmoji prioritetinė sritis – gyvenimo kokybė, įskaitant 4 potemes: 1) Psichikos sveikata ir psichosocialinė priežiūra, 2) Švietimas ir parama karjerai, 3) Pereinamasis etapas, 4) Ilgalaikiai gydymo poveikiai ir stebėsena .
 • Antroji prioritetinė sritis – paauglių ir jaunų suaugusiųjų  priežiūra
 • Trečioji prioritetinė sritis – lygybė, įvairovė ir įtrauktis;

(4) Plačiai bendrauti ir skleisti projekto rezultatus bei planuoti tinklo ir platformos tvarumą  projektui pasibaigus

Projekto veiklos apims kolegų vizitus, susitikimus, mokymus, virtualų bendradarbiavimą, socialinės žiniasklaidos kampanijas, nuotolinius webinarus, nacionalinius ir tarptautinius renginius, rekomendacijų dėl viešojo valdymo sprendimų  rengimą.

Šis projektas padės įgyvendinti Europos kovos su vėžiu plano (EU Cancer Beating Plan) įsipareigojimą atkreipti dėmesį į vaikų, paauglių ir jaunų suaugusiųjų vėžį ir pagerinti ligą išgyvenusių asmenų gyvenimo kokybę, pasitelkiant sinergiją tarp daugelio pavyzdinių iniciatyvų ir kitos veiklos, numatytos Europos kovos su vėžiu plane.

POLA vadovaus mobiliaisiais ir stacionariais įrenginiais pasiekiamos Platformos, įskaitant Žinių centrą ir išteklių centrą, kūrimui ir administravimui bei kurs Platformos mokymo programą. POLA taip pat teiks administracinę ir logistinę pagalbą keliems projekto renginiams ir surengs vieną renginį Lietuvoje.

 

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos priemonė „Onkologinių susirgimų riziką mažinančios elgsenos įgūdžių ugdymas“ (2023.03-24– 2023.12.31)

Projekto vertė – 10 800 Eur

Projektas įgyvendinamas nuo 2023-03-24 iki 2023-12-31

Priemonės tikslas – įgyvendinus 7 tikslines veiklas, skirtas pagerinti priemonės dalyvių žinias apie onkologinių ligų prevenciją ir ugdančias onkologinių susirgimų riziką mažinančios elgsenos įgūdžius tarp onkologinių pacientų ir visuomenėje, užtikrinti, kad priemonės įgyvendinimo pabaigoje ne mažiau kaip pusė respondentų paliudytų, kad jie patys ar jų artimieji pakeitė gyvenseną į sveikatai palankesnę, šiais metais prevenciškai tikrinosi sveikatą, kad dėl iš POLA gaunamos informacijos jų žinios ir gebėjimai labiau įsitraukti į savo (savo artimojo) sveikatos priežiūros procesą pagerėjo arba labai pagerėjo.

Priemonės tikslinė grupė – vilniečiai, kuriems ypatingai tikslinga tretinė onkologinių ligų profilaktika, ir itin aktualios priemonės, skirtos sveikatai palankios mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimui (TG1) ir asmenys, kuriems aktuali pirminė ir antrinė onkologinių ligų profilaktika ir reikalingas didesnis savo vaidmens sveikatos priežiūros procese suvokimas (TG2 grupė), iš viso apie 5000 asmenų, 18 – 90 metų amžiaus.

Įgyvendindama priemonę, Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija (POLA) kvies rūpintis savo sveikata, edukuos visuomenę teikdama informaciją ir nuorodas į edukacinę
medžiagą apie fizinio aktyvumo ir sveikatai palankios mitybos svarbą bei kitus vėžio profilaktikai svarbius veiksnius ir priemones; POLA moderuojamose virtualiose pacientų
bendruomenėse vykdys nepertrūkstamą pacientų ir jų artimųjų edukaciją, užtikrins pacientų bendravimą, siekiant išvengti atkryčio ar antrinio vėžio pasireiškimo bei geresnių išgyvenamumo rodiklių; teiks individualias specialisto konsultacijas mitybos
klausimais; išplatins leidinio „Mitybos rekomendacijos sergantiems onkologine liga“
skaitmeninę versiją POLA kortelės turėtojams, gyvenantiems Vilniuje ir pageidaujantiems informaciją gauti el. paštu; POLA FB paskyroje „POLA prieš vėžį“ reguliariai skelbti informacinę, edukacinę medžiagą, susijusią su vėžio profilaktika ir padedančią įsitraukti į savo ar savo artimojo sveikatos priežiūros procesą; per žiniasklaidos priemones akcentuos vėžio profilaktikos, profilaktinių sveikatos pasitikrinimų, aktyvaus dalyvavimo savo (savo artimojo) sveikatos priežiūros procese, svarbą; parengs analizę, skirtą įvertinti priemonės dalyvių gyvensenos pokyčius onkologinių ligų prevencijos klausimais.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis finansuojamas projektas „POLA tvarumo užtikrinimas, tinklaveikos stiprinimas“ (2023.01.01– 2023.12.31)

Projektas finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis:

 

 

 

 

Projekto vertė – 66 999.44 Eur

Projektas įgyvendinamas 2023.01.01– 2023.12.31 (sutartis pasirašyta 2022.03.27)

Projektas skirtas sustiprinti POLA ir POLA narių institucinius ir organizacinius gebėjimus, siekiant:
1. Sudaryti sąlygas POLAi įsitraukti į ES lygiu vykdomas veiklas, susijusias su Europos kovos su vėžiu plano įgyvendinimu, plėtoti ryšius su ES veikiančiomis specialistų ir pacientų organizacijomis, ES ir nacionalinėmis institucijomis ir įstaigomis, užtikrinti gerosios bendradarbiavimo patirties sklaidą ir viešinimą.
2. Užtikrinti kokybišką ir sistemingą pacientų interesų atstovavimą siekiant geresnių rezultatų vėžio išgyvenamumo, gydymo ir gyvenimo su onkologine liga srityse.
3. Gerinti onkologinių pacientų ir jų artimųjų gyvenimo kokybę, užtikrinant POLA teikiamų paslaugų tęstinumą.
4. Užtikrinti tvarią POLA strateginę plėtrą, skatinant pacientus atstovaujančių organizacijų steigimąsi ir plėtrą skirtingose Lietuvos savivaldybėse.

Įgyvenant teikiamą projektą bus:
• Stiprinamas bendradarbiavimas su ES lygiu veikiančių specialistų ir pacientų organizacijomis geresnei vėžiu sergančių ar sirgusių asmenų gyvenimo kokybei;
• Prisidedama prie Europinio tinklo kūrimo, skirto jauniems žmonėms, sirgusiems ar sergantiems vėžiu;
• Dalyvaujama prevencinių programų atnaujinimo iniciatyvose ES;
• Dalyvaujama tarptautiniuose tarpinstituciniuose projektuose prisidedant prie gerosios praktikos pavyzdžių kūrimo Europos Sąjungoje;
• Teikiami pasiūlymai formuojant sveikatos priežiūros, socialinės apsaugos politiką, dalyvaujama teisėkūros ir viešojo valdymo sprendimų įgyvendinimo procese;
• Skatinamas bendradarbiavimas su Lietuvos institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis;
• Stiprinami POLA ir POLA narių gebėjimai užtikrinti kokybišką viešųjų paslaugų teikimą;
• Padedama steigtis onkologinių pacientų organizacijoms regionuose, stiprinamos jau veikiančias pacientų organizacijos.

Įgyvendinus projektą POLA priartės prie savo vizijos įgyvendinimo – būti iniciatyvia, sutelktai veikiančia skėtine pacientų organizacija, teikiančia savalaikes socialines paslaugas onkologiniams pacientams bei jų artimiesiems, glaudžiai bendradarbiaujančia su socialiniais partneriais ir sėkmingai atstovaujančia jų interesams, gaunant aukštos kokybės socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas. Dalyvavimas formuojant sveikatos ir socialinės priežiūros politiką, bendradarbiavimas su institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis Europos Sąjungos ir nacionaliniu lygiu, teikiami pasiūlymai dėl viešojo valdymo sprendimų, gerųjų bendradarbiavimo patirčių sklaida paskatins laukiamus pokyčius ir pažangą vėžio išgyvenamumo, gydymo ir gyvenimo su onkologine liga srityse. Kryptinga veikla stiprinant POLA gebėjimus, išorinių ekspertų pasitelkimas, investicijos į informacijos sklaidą, leis užtikrinti tęstinį efektyvų viešųjų paslaugų teikimą didesniam asmenų ratui ir tiesiogiai prisidės prie geresnės onkologinių pacientų ir jų artimųjų gyvenimo kokybės.

Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis finansuojamas projektas „Sveikatai palankios elgsenos skatinimas onkologinių pacientų ir jų artimųjų tarpe“ (2023.06-01 - 2023.11.30)

Projekto finansuojama suma:  69 998,69 Eur

Projektas įgyvendinamas nuo 2023-06-01 iki 2023-11-30

Projekto tikslas: iki š.m. gruodžio 1 d.  įgyvendinus 8 viena kitą papildančias veiklas, padedančias tikslinių grupių atstovams rinktis sveikatai palankią elgseną ir gerinančias jų supratimą apie onkologinių ligų prevenciją, užtikrinti, kad projekto įgyvendinimo pabaigoje ne mažiau kaip pusė respondentų paliudytų, kad jie patys ar jų artimieji (1) pakeitė elgseną (gyvenseną) į sveikatai palankesnę, (2) šiais metais prevenciškai tikrinosi sveikatą, (3) kad dėl iš POLA gaunamos informacijos jų žinios ir gebėjimai labiau įsitraukti į savo (savo artimojo) sveikatos priežiūros procesą pagerėjo arba labai pagerėjo.

Pagrindinė tikslinė grupė: visoje Lietuvoje gyvenantys onkologiniai pacientai – POLA kortelės turėtojai, kuriems ypatingai tikslinga tretinė onkologinių ligų profilaktika, ir itin aktualios priemonės, skirtos sveikatai palankios elgsenos skatinimui;

Papildoma tikslinė grupė:  POLA kortelės turėtojų artimieji, kiti asmenys, kuriems aktuali, ne tik tretinė, bet ir pirminė bei antrinė onkologinių ligų profilaktika ir reikalingas didesnis savo vaidmens sveikatos priežiūros procese suvokimas.

Įgyvendinant projektą, bus vykdomos šios veiklos:

1. Suorganizuoti mokymai, skirti formuoti onkologinių susirgimų riziką mažinančios elgsenos įgūdžius, mokymus organizuojant 8 skirtingose Lietuvos savivaldybėse.

2. Turimais POLA bendruomenės narių kontaktais el.laiškais reguliariai teikiama informacija ir nuorodos į edukacinę medžiagą apie fizinio aktyvumo, sveikatai palankios mitybos, emocinės pusiausvyros svarbą, kitus tretinei vėžio profilaktikai svarbius veiksnius ir priemones.

3. POLA moderuojamose virtualiose pacientų bendruomenėse vykdoma nepertrūkstama pacientų ir jų artimųjų edukacija, užtikrinamas pacientų bendravimas, siekiant išvengti atkryčio ar antrinio vėžio pasireiškimo bei geresnių išgyvenamumo rodiklių

4. Sudaryta galimybė gauti individualias specialistų konsultacijas mitybos ir emocinės sveikatos, nerimo valdymo klausimais

5. Parengti ir išleisti du leidiniai, kuriuose onkologinės ligos kelyje esantiems pacientams (ir jų artimiesiems) pateikiami praktiniai patarimai, susiję su tretine onkologinių susirgimų profilaktika

6. POLA internetiniame tinklalapyje, skirtame padėti susiorientuoti einantiems onkologinės ligos keliu, sukurti atskirą skiltį, skirtą pirminei ir antrinei vėžio profilaktikai, o kitose skiltyse pateikti informaciją, susijusią su tretine vėžio profilaktika

7. POLA FB paskyroje „POLA prieš vėžį“ reguliariai skelbti informacinę, edukacinę medžiagą, susijusią su vėžio profilaktika ir padedančią įsitraukti į savo ar savo artimojo sveikatos priežiūros procesą

8. Per žiniasklaidos priemones akcentuoti vėžio profilaktikos, profilaktinių sveikatos pasitikrinimų, aktyvaus dalyvavimo savo (savo artimojo) sveikatos priežiūros procese, svarbą.

ES lėšomis finansuojamas projektas „ONCOSCREEN" (,,Europos „skydas“ nuo gaubtinės ir tiesiosios žarnų vėžio“) (2023.01.01 – 2026.12.31)

POLA partnerio statusu įgyvendina ES lėšomis dalinai finansuojamą projektą „ONCOSCREEN” (,,Europos „skydas“ nuo gaubtinės ir tiesiosios žarnų vėžio, pagrįstas naujais, tikslesniais ir prieinamais bei rizika pagrįstais atrankinės patikros metodais ir perspektyviais politikos būdais”).

ONCOSCREEN projektą įgyvendina 38 partneriai.

Projektas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos. Požiūriai ir nuomonės yra tik autoriaus (-ių) ir nebūtinai atspindi Europos Sąjungos arba Europos sveikatos ir skaitmeninės vykdomosios agentūros (HaDEA) nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei pagalbą suteikusi institucija negali būti už juos atsakinga.

Projektas įgyvendinamas 2023.01.01 – 2026.12.31

Interneto svetainė: https://oncoscreen.health/

Projektas skirtas sukurti novatorišką kolorektalinio vėžio patikros technologijų ir metodų rinkinį. Glaudžiai bendradarbiaujant su kitais vėžio misijos projektais, ONCOSCREEN pasiūlys sprendimus vėžio patikros programoms, suskirstytoms pagal riziką gyventojams, integruotą diagnostinių sprendimų pagalbos priemonę gydytojams ir pažangias stebėsenos priemones politikos formuotojams. Vykdant projektą bus glaudžiai bendradarbiaujama su nacionaliniais vėžio misijos centrais, kad būtų palengvintas vėžio ir susijusių mokslinių tyrimų klausimais politinis dialogas.

Sukurtos ONCOSCREEN priemonės bus išsamiai patvirtintos atliekant klinikinius tyrimus, kuriuose dalyvaus 4100 Europos piliečių ir pacientų iš 10 skirtingų šalių. Piliečių ir pacientų nuomonės ir perspektyvos bus įtrauktos taikant dalyvaujamąjį bendro projektavimo metodą, kurį dar labiau sustiprins atviros inovacijos ir FAIR duomenys. Galiausiai bus siekiama, kad sprendimai būtų pritaikyti visuomenės sveikatos priežiūros sistemose ir kasdienėje klinikinėje praktikoje visoje Europoje.

Projekto uždaviniai:

(1) Pateikti daugiapakopę, gaubtinės ir tiesiosios žarnų vėžio rizika pagrįstą tikslinių gyventojų grupių stratifikavimo metodiką, pagrįstą genetiniu paplitimu, socialiniu ir ekonominiu statusu, aplinkos stresoriais, elgsenos veiksniais, lyties aspektais, išsilavinimu, urbanizacijos netolygumais tarp ES šalių ir jų viduje;

(2) Sukurti naujas, neinvazines, lengvai naudojamas, nebrangias, didelio jautrumo ir specifiškumo gaubtinės ir tiesiosios žarnų vėžio patikros technologijas, skirtas ankstyvai polipų indikacijai, aptikimui, klasifikavimui ir individualizuotam rizikos būklės stratifikavimui;

(3) Patobulinti esamas metodikas, kad gydytojai galėtų tiksliai nustatyti gaubtinės ir tiesiosios žarnų vėžį, o politikos formuotojai – priimti įrodymais pagrįstus sprendimus, pasitelkiant dirbtiniu intelektu pagrįstą integruotą diagnostiką ir analitiką;

(4) Sukurti ir įvertinti naują daugiapakopę gaubtinės ir tiesiosios žarnų vėžio atrankinės patikros programą tikslinėms gyventojų grupėms, atliekant laboratorinį patvirtinimą ir klinikinius tyrimus ES šalyse ir regionuose;

(5) Įvertinti pritaikymo galimybes ir sukurti perspektyvius būdus, kaip visoje ES pritaikyti ONCOSCREEN sprendimus kasdienėje medicinos praktikoje, kad būtų galima atlikti gaubtinės ir tiesiosios žarnų vėžio atrankinę patikrą plačiajai populiacijai;

(6) Didinti piliečių informuotumą, dalyvavimą ir pritarimą gaubtinės ir tiesiosios žarnų vėžio patikros programoms.

POLA koordinuoja užduotis, susijusias su galutinių naudotojų reikalavimų rengimu ir nuolatiniu jų pritaikymu prie galutinių naudotojų poreikių. Jas įgyvendinant, POLA moderuoja dizaino mąstysenos susitikimus. POLA taip pat prisidės prie užduoties, susijusios su ONCOSCREEN sprendimų įsisavinimu visoje ES atlikimo iš vėžiu sergančių pacientų perspektyvos. POLA dalyvaus piliečių informuotumo didinimo kampanijose, skirtose didinti storosios žarnos vėžio patikros programų priimtinumą ir informuotumą apie jas.

ES lėšomis finansuojamas projektas „ONCODIR“ ("Įrodymais pagrįsto dalyvaujamojo sprendimo dėl vėžio prevencijos atliekant tyrimus įgyvendinimas") (2023.06.01 – 2026.11.30)

POLA partnerio statusu įgyvendina ES lėšomis dalinai finansuojamą projektą „ONCODIR“ (Įrodymais pagrįsto dalyvaujamojo sprendimo dėl vėžio prevencijos atliekant tyrimus įgyvendinimas)

ONCODIR projektą įgyvendina 27 partneriai.

Projektas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos. Požiūriai ir nuomonės yra tik autoriaus (-ių) ir nebūtinai atspindi Europos Sąjungos arba Europos sveikatos ir skaitmeninės vykdomosios agentūros (HaDEA) nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei pagalbą suteikusi institucija negali būti už juos atsakinga.

Projektas įgyvendinamas 2023.06.01 – 2026.11.30

Interneto svetainė: https://www.oncodir.eu/

ONCODIR projektas skirtas nustatyti su storosios žarnos vėžiu susijusius rizikos veiksnius ir integruoti tarpdisciplininius mokslinius tyrimų metodus ir technologijas (įskaitant sveikatos politikos analizę, dirbtinį intelektą ir sprendimų paramos teorijas), siekiant pateikti įrodymais pagrįstas ir individualizuotas rekomendacijas storosios žarnos vėžio prevencijai.

Projekto uždaviniai:

(1) Nustatyti pagrindines kolorektalinio vėžio sąsajas, kliūtis ir svarbius veiksnius;

(2) Užtikrinti vienodą ir prieinamą vėžio prevencijos strategijų prieinamumą visiems ES šalyse ir pačiose ES šalyse;

(3) Pagerinti vykdomas įrodymais pagrįstas kolorektalinio vėžio prevencijos programas, kad būtų vykdoma tiksli pirminė kolorektalinio vėžio prevencija;

(4) Pasiūlyti naujoviškus, dirbtiniu intelektu paremtus individualizuotus prevencijos metodus;

(5) Sukurti rizikos vertinimu pagrįstą piliečių stratifikaciją, atsižvelgiant į struktūrinę ir elgesio intervenciją, taikant dalyvaujamąjį metodą;

(6) Sukurti pažangias stebėsenos priemones politikos formuotojams, taikant dalyvavimu grindžiamą bendro projektavimo metodą.

ES lėšomis finansuojamas projektas „MELIORA“ („Daugiamodalinio įsitraukimo ir tvarios gyvensenos intervencijos, optimizuojančios krūties vėžio rizikos mažinimą“) (2024.01.01 – 2026.12.31)

POLA partnerio statusu įgyvendina ES lėšomis dalinai finansuojamą projektą „MELIORA“ („Daugiamodalinio įsitraukimo ir tvarios gyvensenos intervencijos, optimizuojančios krūties vėžio rizikos mažinimą“).

MELIORA projektą įgyvendina 16 partnerių.

Projektas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos. Požiūriai ir nuomonės yra tik autoriaus (-ių) ir nebūtinai atspindi Europos Sąjungos arba Europos sveikatos ir skaitmeninės vykdomosios agentūros (HaDEA) nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei pagalbą suteikusi institucija negali būti už juos atsakinga.

Projektas įgyvendinamas 2024.01.01 – 2026.12.31

Projekto uždaviniai:

1)        Atlikti 8 individualiems poreikiams pritaikytus gyvensenos intervencijos ir elgsenos keitimo tyrimus, įskaitant dirbtinio intelekto ir skaitmenines priemones, siekiant skatinti tvarius elgsenos pokyčius tarp trijų tikslinių grupių: i) sveikų moterų, kurioms gresia rizika susirgti krūties vėžiu, ii) krūties vėžiu sergančių moterų ir iii) krūties vėžį išgyvenusių moterų 4 skirtingose Europos šalyse (Graikijoje, Švedijoje, Ispanijoje ir Lietuvoje);

(2) Įvertinti veiksmingumą, įvertinant įvairių individualių ir kontekstinių veiksnių poveikį elgsenos pokyčių įsisavinimui ir tvarumui;

(3) Nustatyti konkrečias kliūtis ir trukdžius, trukdančius įsisavinti tvarius elgsenos pokyčius, kad būtų galima parengti metodus, kaip geriausiai pasiekti ir įtraukti nepalankioje socialinėje ir ekonominėje padėtyje esančias gyventojų grupes;

(4) Pateikti geriausios elgsenos intervencijų įsisavinimo ir plėtimo praktikos pavyzdžių;

(5) Įvertinti MELIORA virtualių trenerių intervencijų pritaikymo galimybes kituose Europos regionuose ar šalyse.

POLA prisidės prie Lietuvos atsitiktinių imčių kontroliuojamo tyrimo, įtraukdama krūties vėžį išgyvenusius asmenis ir pacientus. POLA taip pat teiks kontaktines arba nuotolines konsultacijas/seminarus tyrimo dalyviams.

Tam, kad kova su vėžiu būtų lengvesnė, POLA nuolat ieško bendraminčių ir partnerių tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. POLA yra pasirašiusi sutartis su daugiau nei 150 verslo partnerių, kurie suteikia nuolaidas POLA kortelės turėtojams. Visą sąrašą galima peržiūrėti čia.

Taip pat POLA bendradarbiauja su daugiau nei 80 kultūros įstaigų (valstybinių ir privačių), kurios POLA kortelės turėtojams, atsižvelgdamos į savo galimybes, suteikia tam tikrą skaičių nemokamų kvietimų dalyvauti jų organizuojamuose renginiuose arba taiko nuolaidas įsigyjant bilietus. Plačiau – čia.

POLA priklauso tarptautinėms pacientų organizacijoms (Youth Cancer Europe, EORTC, Global Action for Cancer Patients, CML Advocates Network, Europa Colon, Central European Lung Cancer Patient Network), siekdama pagerinti onkologinių pacientų ir jų artimųjų gyvenimo kokybę, bendradarbiauja su Nacionaliniu vėžio institutu, LSMU Kauno klinikomis ir kitomis gydymo įstaigomis, nuolat komunikuoja su Sveikatos apsaugos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijomis ir kitomis institucijomis, iniciatyvoms ir projektams įgyvendinti pasitelkia viešų ir privačių rėmėjų lėšas.

Mūsų partnerių ir rėmėjų sąrašas:

Daugiau...
POLA
Dalia, Vilnius
POLA savanorė, POLA kortelės savanorių koordinatorė
Aušra, Vilnius
POLA savanorė
Aurima, Vilnius
POLA savanorė
Rūta, Vilnius
POLA savanorė
Vilija, Vilnius
POLA savanorė
Gražina, Vilnius
POLA savanorė
Miglė, Vilnius
POLA savanorė
Dalė, Kaunas
POLA savanorė
Dana, Klaipėda
POLA savanorė
Vida, Šiauliai
POLA savanorė
Aldona, Marijampolė
POLA savanorė
Danutė, Marijampolė
POLA savanorė
Jovita, Klaipėda
POLA savanorė, kortelės ambasadorė
Neringa, Gargždai
POLA savanorė, kortelės ambasadorė
Lina, Vilnius
POLA savanorė
Jurgita, Vilnius
POLA savanorė
Asta, Birštonas
POLA savanorė, kortelės ambasadorė
Daiva, Biržai
POLA savanorė, kortelės ambasadorė
Aldutė, Ukmergė
POLA savanorė, kortelės ambasadorė
Aurelija, Kaunas
POLA savanorė, kortelės ambasadorė
Dalė, Panevėžys
POLA savanorė, kortelės ambasadorė
Danguolė, Rokiškis
POLA savanorė, kortelės ambasadorė
Kazys, Vilkaviškis
POLA savanoris, kortelės ambasadorius
Kristina, Kėdainiai
POLA savanorė, kortelės ambasadorė
Roma, Marijampolė
POLA savanorė, kortelės ambasadorė
Nijolė, Šiauliai
POLA savanorė, kortelės ambasadorė
Rasa, Mažeikiai
POLA savanorė, kortelės ambasadorė
Stanislava, Utena
POLA savanorė, kortelės ambasadorė
Daiva, Tauragė
POLA savanorė, kortelės ambasadorė
Rimas, Trakai
POLA savanoris, kortelės ambasadorius
Virginija, Vilnius
POLA savanorė, kortelės ambasadorė
Aušra, Alytus
POLA savanorė
Lina, Klaipėda
POLA savanorė
Ingrida, Jonava
POLA savanorė
Sigitas, Klaipėda
POLA savanoris
Ernesta, Pakruojis
POLA savanorė, kortelės ambasadorė
Arina, Skuodas
POLA savanorė, kortelės ambasadorė
Irena, Ignalina
POLA savanorė, kortelės ambasadorė
Loreta, Šilalė
POLA savanorė, kortelės ambasadorė
Kristina, Elektrėnai
POLA savanorė, kortelės ambasadorė
Lina, Kelmė
POLA savanorė, kortelės ambasadorė
Neringa, Molėtai
POLA savanorė, kortelės ambasadorė
Janina, Šalčininkai
POLA savanorė, kortelės ambasadorė
Rita, Radviliškis
POLA savanorė, kortelės ambasadorė
Vilhelma
POLA savanorė
Aksana
POLA savanorė
Marytė
POLA savanorė
Liudmila
POLA savanorė
Aušra
POLA savanorė
Kristina
POLA savanorė
Ligita
POLA savanorė
Rasa
POLA savanorė
Jūratė
POLA savanorė
Jolanta
POLA savanorė
Nijolė
POLA savanorė
Henrikas
POLA savanoris
Justė
POLA savanorė
Rasa
POLA savanorė
Jurgita
POLA savanorė
Jolita
POLA savanorė
Asta
POLA savanorė
Vaida
POLA savanorė
Ligita
POLA savanorė
Regina
POLA savanorė
Simona
POLA savanorė
Inga
POLA savanorė
Arvydas
POLA savanoris
Rimutė
POLA savanorė
Ilona
POLA savanorė
Salomėja
POLA savanorė
Vaida
POLA savanorė
Kazys
POLA savanoris
Oksana
POLA savanorė
Jurgita
POLA savanorė
Kristina
POLA savanorė
Radvilė
POLA savanorė
Dovilė
POLA savanorė
Renata
POLA savanorė
Loreta
POLA savanorė
Edmundas
POLA savanoris
Indrė
POLA savanorė
Jolita
POLA savanorė
Dalija
POLA savanorė
Almantas
POLA savanoris

Besirengdami POLA Bendrystės 10-mečiui, tiek iš bendruomenės narių, tiek į renginį kviestų asmenų sulaukėme daugybės padėkos žodžių, sveikinimų ir linkėjimų. Siekdami pratęsti bendruomeniškumo šventę, čia ir socialiniuose tinkluose dalinsimės POLA skirtais gražiais žodžiais. Jūs visi įkvepiate naujiems darbams, nuoširdžiai dėkojame už palaikymą.


Bendruomenės narių, savanorių, verslo partnerių, institucijų atstovų, medikų padėkos, sveikinimai, atsiliepimai ir palinkėjimai POLAi

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*


POLA PROGRAMĖLĖ