2012 m. ataskaita

Apie POLA

Asociacijos pagrindinis veiklos tikslas – atstovauti asociacijos narių interesams ir teikti jiems reikalingą informacinę ir metodologinę pagalbą

Parengta vadovaujantis asociacijų įstatymu bei Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos įstatais, patvirtintais steigiamojo narių susirinkimo.
Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos įmonės kodas – 302704554, registracijos adresas – A. Mickevičiaus g. 9, LT44307 Kaunas, Lietuva. Interneto svetainė – www.pola.lt; kontaktinis el. paštas – info@pola.lt; A/s Nr. LT63 7044 0600 0779 8055, AB SEB bankas, banko kodas 70440.
Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija (toliau – POLA) įregistruota Registrų centro Juridinių asmenų registre 2012 m. sausio mėn. 3 d.
Steigiamasis susirinkimas POLA įstatus patvirtino 2011 m. lapkričio mėn. 19 d.

Pirmuoju POLA prezidentu 2011 m. lapkričio 19 d. buvo išrinktas prezidentas prof. Arvydas Šeškevičius. Pirmąja asociacijos direktore išrinkta Kristina Berulienė.

Siekiant šio tikslo keliami šie asociacijos uždaviniai:

 • vystyti informacinės pagalbos onkologiniams pacientams ir jų artimiesiems veiklą;
 • palaikyti ryšius su visuomene, skleisti informaciją;
 • atstovauti narių interesams santykiuose su Lietuvos valdžios atstovais ir trečiaisiais asmenimis;
 • vystyti ir palaikyti ryšius su Lietuvos ir tarptautinėmis organizacijomis, dalyvauti įvairiuose projektuose, atstovauti ir tarpininkauti nariams įvairiose organizacijose ir forumuose;
 • inicijuoti ir visapusiškai remti savanorišką veiklą;
 • skatinti steigti ir palaikyti pagalbos onkologiniams pacientams ir jų artimiesiems centrų veiklą.

Asociacijos valdyba

Asociacijos valdyba išrinkta 2011 m. lapkričio mėn. 19 d., Birštone vykusiame visuotiniame narių susirinkime. Pirmoji steigiamoji valdyba išrinkta vieneriems metams iki 2013 metų eilinio visuotinio susirinkimo. Per pirmuosiuos steigiamuosius 2012 metus įvyko keturi valdybos posėdžiai. Pirmosios POLA valdybos sudėtis:

 1. Arvydas Šeškevičius – prezidentas;
 2. Gediminas Žižys – viceprezidentas;
 3. Eimantas Balaika – valdybos narys;
 4. Aušra Mituzaitė – valdybos narė;
 5. Eglė Mėlinauskienė – valdybos narė;
 6. Anelė Pyragienė – valdybos narė.

Asociacijos nariai

Asociacijos nariais gali būti juridiniai asmenys, pritariantys asociacijos tikslams bei norintys ir suinteresuoti teikti pagalbą onkologiniams pacientams ir jų artimiesiems ar onkologijos specialistams. Išskirtiniais atvejais asociacijos narių visuotinio susirinkimo sprendimu asociacijos garbės nariu gali būti ir fizinis asmuo.

Steigimo sutartį pasirašė 9 organizacijos (Lietuvos sergančiųjų prostatos vėžiu draugija, Onkologinių ligonių klubas „VILTIS GYVENTI“, Visagino m. onkologinių ligonių bendrija „KOVOK IR NUGALĖK“, Elektrėnų seniūnijos sveikatos draugija „MES ESAME“, Labdaros paramos fondas „MAMŲ UNIJA“, VšĮ „Tėviškės namai“, VšĮ „Paliatyvios pagalbos ir šeimos sveikatos centras“, VšĮ „Šeimos sveikatos sprendimai“, VšĮ „Virtus“), o visuotinio narių susirinkimo momentui tikraisiais asociacijos nariais tapo dar 4 organizacijоs (Lietuvos galvos smegenų navikais sergančiųjų ir jų globėjų draugija, Šilutės rajono moterų, sergančių onkologinėmis ligomis, draugija „VIVA FEMINA“, VšĮ „Inkocentras“, VšĮ „Bene esse“).


Steigiamosios valdybos atlikti darbai

 • Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Jungtinėje Karalystėje veikiančia nevyriausybine organizacija Macmillan Cancer Support dėl leidybos teisių;
 • Surinkta informacija apie šiuo metu onkologiniams ligoniams prieinamus informacinius šaltinius, išsiaiškinta, kokios informacijos trūksta;
 • Sudaryta 5 asmenų (ligonių ir onkologijos specialistų) leidybos darbo grupė;
 • Bendradarbiaujant su Šiaurės Airijos organizacija Cancer Choices bei labdaros fondu The Tiltas Trust, išleistas dvikalbis lankstinukas (lietuvių ir anglų k.) gimdos kaklelio bei sėklidžių vėžio ankstyvos diagnostikos tema, skirtas Jungtinėje Karalystėje gyvenantiems lietuviams;
 • Parengtos ir pateiktos trys paraiškos POLA projektų finansavimui (gautas finansavimas projektams iš Jungtinės Karalystės ambasados);
 • Surengta POLA spaudos konferencija (2012 m. rugsėjo 3 d.);
 • Tęsiamas bendradarbiavimas su Jungtinėje Karalystėje veikiančiu labdaros fondu “The Tiltas Trust”;
 • Parengta POLA nuolaidų kortelės koncepcija (pasirašytos nuolaidų teikimo sutartys su 8 organizacijomis, ieškomas finansavimas kortelės leidybai);
 • Sukurtas asociacijos tinklalapis www.pola.lt ir Facebook anketos (POLA savanoriai ir POLA);
 • Parengtas ir išleistas informacinis lankstinukas apie vėžio paliestiems žmonėms prieinamus pagalbos šaltinius;
 • Dalyvavimas Bėgime kovai su vėžiu palaikyti (2012 m. gegužė, Alytus);
 • Dalyvavimas projekte Kartu sveikti lengviau (2012 m.);
 • Dalyvavimas European Cancer Patient Coalition konferencijoje (2012 m. birželis, Italija);
 • Dalyvavimas Lietuvos paliatyvios medicinos draugijos konferencijoje (2012 m. spalis, Kaunas);
 • Dalyvavimas Sveikatos forumo metinėje konferencijoje (2012 m. lapkritis, Vilnius);
 • Bendradarbiavimas su lrytas.lt socialinėje akcijoje Bendraukime – Vėžys ne nuosprendis;
 • Parengti ir išsiųsti raštai kompetentingoms institucijoms dėl vaistinio preparato NOXAFIL skyrimo ambulatorinio gydymo atvejais tvarkos;
 • Dalyvavimas pasitarimuose Sveikatos apsaugos ministerijoje ir LR Seime.

POLA veiklą įtraukti 7 savanoriai, kurie aktyviai prisidėjo rengiant lankstinukus, verčiant leidinius iš anglų kalbos bei kuriant interneto svetainę.

POLA etatinių darbuotojų ataskaitiniu laikotarpiu neturėjo. POLA direktorė K. Berulienė ir projektų vadovas E. Balaika dirbo savanoriškais pagrindais. Buhalterinę apskaitą savanoriškais pagrindais tvarkė A. Berulis.


Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos 2012 m. finansinė ataskaita

Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos piniginės lėšos apskaitomos vienintelėje AB SEB bankas atidarytoje banko sąskaitoje Nr. LT63 7044 0600 0779 8055. Atsiskaitymai grynais pinigais nevykdomi. Visos išlaidos pagrįstos mokėjimus patvirtinančiais dokumentais.

Įplaukos

 • Naių mokesčiai (stojamasis ir metinis narystės) – 440,00 Lt.
 • VMI pervesta parama pagal LR labdaros ir paramos įstatymą (2% GPM) – 436,76 Lt.
 • Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos ambasada Parama pagal sutartį Nr.1 (2012-09-20) projektui “Literatūros apie pagalbą onkologinės ligos paliestiems žmonėms leidyba” – 3 000,00 Lt.
 • Iš viso įplaukų: 3 876,76 Lt.

Išlaidos

 • Internetinio adreso rezervavimo metinis mokestis – 30,25 Lt.
 • Komisiniai mokesčiai bankui už lėšų administravimą – 5,40 Lt.
 • Iš viso išlaidų: 35,65 Lt.

Balansas

 • Pradinis likutis metų pradžioje (2012-01-01) – 0,00 Lt.
 • Įplaukos – 3 876,76Lt.
 • Išlaidos – 35,65 Lt.
 • Galutinis likutis metų pabaigoje (2012-12-31) – 3 841,11 Lt.

Kristina Berulienė,
Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos direktorė
Tel.: +370 686 39032
El.paštas: info@pola.lt

POLA PROGRAMĖLĖ