POLA pasiūlymai dėl onkologinių ligų ankstyvosios diagnostikos programų koordinavimo

POLA, susipažinusi su Įsakymo projektu, pateikė žemiau nurodytus komentarus ir pasiūlymus dėl Atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų koordinavimo centro skyrimo“ pakeitimo“ projekto.

Visų pirma, manome, kad Rytų regiono onkologinių ligų ankstyvosios diagnostikos programų koordinavimo centru turėtų būti skiriamas Nacionalinis vėžio institutas, o ne VšĮ Vilniaus
universiteto ligoninė Santaros klinikos. Pažymėtina, kad pagal galiojančias Vėžio instituto įstatymo
nuostatas (2 str. 3 d.), vienas iš Nacionalinio vėžio instituto tikslų būtent ir yra teikti sveikatos priežiūros
įstaigoms metodologinę, metodinę ir kitą pagalbą vėžio kontrolės (onkologinių ligų prevencija, diagnostika, gydymas ir kita susijusi veikla) klausimais; koordinuoti vėžio kontrolės veiklą Lietuvos Respublikoje ir teikti SAM pasiūlymus dėl onkologinės pagalbos (t. y. visumos priemonių, skirtų onkologinių ligų prevencijai, diagnostikai ir gydymui ir apimančių prevencinės medicinos pagalbą, medicinos pagalbą, medicininę reabilitaciją, slaugą, socialines paslaugas ir patarnavimus, priskirtus asmens sveikatos priežiūrai) tobulinimo.

Antra, siūlome Programų įgyvendinimo organizacinės struktūros lentelės stulpelyje „Rezultatas“ patikslinti nustatytus Regioninių Programų koordinavimo centrų rezultatus t.y. vietoj 70 proc. nustatyti, kad bus užtikrintas ne mažesnis kaip 80 proc. programų tikslinei populiacijai priklausančių asmenų atvykimas į PAASP gauti programų paslaugas. Atkreipiame dėmesį, kad šiuo metu Vėžio programoje ir jos įgyvendinimo plane užsibrėžtas dalyvavimo rodiklis – 80 proc. Šiuo atveju, manome, kad
skaičiai turėtų būti suvienodinami.

Trečia, siūlome Programų įgyvendinimo organizacinės struktūros lentelės stulpelyje „Pagrindinės veikimo sritys“ prie veiksmų eilės Nr.3 ir eilės Nr.4 papildomai nurodyti, kokiu periodiškumu turėtų būti vykdomos apibrėžiamos veiklos:

  • Eilutėje „Programoms metodiškai vadovaujančios įstaigos“ patikslinti, kad „1) Ne rečiau kaip du kartus metuose organizuoti atitinkamos programos Metodinio vadovavimo grupės darbą (svarstyti klausimus, susijusius su programos paslaugų kokybe, programos organizavimo ir vykdymo tobulinimu); 3) Kasmet atlikti Programų įgyvendinimo poveikio šalies gyventojų epidemiologiniams rodikliams (sergamumo, mirtingumo, išgyvenamumo) vertinimą,
  • Eilutėje „Nacionalinė vėžio profilaktikos ir kontrolės programos įgyvendinimo ir onkologinės pagalbos organizavimo stebėsenos taryba“ patikslinti, kad 1) Kasmet įvertinti pasiektus Programų įgyvendinimo, kokybės užtikrinimo ir poveikio šalies gyventojų epidemiologiniams rodikliams rezultatus;
    Manome, kad aiškiai apibrėžti laiko terminai prisidėtų prie efektyvesnio ir aiškesnio programų įgyvendinimo koordinavimo procesų, padėtų laiku inicijuoti reikiamus sprendimus ir imtis priemonių, jeigu rezultatai nebūtų geri.

Ketvirta, paprašėme patikslinti Įsakymo projekto 9.1 p. nuostatas, nurodant, kad į Metodinio vadovavimo grupės darbą bus įtraukiamas ne šiaip pacientų organizacijų atstovas, o būtent onkologinių pacientų teises atstovaujančios organizacijos atstovas. Kadangi metodinio vadovavimo grupė teiks metodinę pagalbą, susijusią su vėžio ankstyvosios diagnostikos programų klausimais, pacientų interesams turėtų atstovauti tos nevyriausybinės organizacijos, kurios turi kompetencijos ir patirties šioje specifinėje srityje ir kurių veikla yra tiesiogiai siejasi su vėžiu sergančių pacientų interesų atstovavimu.

Visą raštą kviečiame skaityti čia.

2023-11-23 gautas SAM atsakymas, į POLA siūlymus atsižvelgta nebuvo, atsakymą kviečiame skaityti čia.

2023-11-14

POLA PROGRAMĖLĖ