POLA pateikė siūlymus dėl siuntimų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti išdavimo tvarkos

POLA susipažino su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro (toliau – SAM) įsakymo ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. birželio 28d. įsakymo Nr. V-636 projekto „Dėl siuntimų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti išdavimo, įforminimo ir atsakymų pateikimo
aprašo tvarkos (toliau – Įsakymas)“ pakeitimo projektu (toliau – Projektas). Pritariame ir palaikome Projekto 1, 3 ir 4 punktus ir jiems pastabų neturime. Vis dėlto, manome, kad Projekto 2 punktas, kuriuo keičiamas Įsakymo 22 punktas, turėtų būti koreguojamas dėl žemiau nurodytų priežasčių.

Visų pirma, manome, kad siūloma 22 p. formuluotė yra ydinga ir pažeidžianti pacientų interesus. Šiuo metu siūloma Įsakymo 22 p. formuluotė nustato, kad: „22. Siuntimą asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis, išduoda PAASP paslaugas teikiantis gydytojas ar gydytojas specialistas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurių išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis.“ Manome,
kad siūloma formuluote yra pažeidžiama Lietuvos pacientų, mokančių sveikatos draudimo įmokas, teisė gauti specializuotas, PSDF biudžeto lėšomis apmokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (toliau – ASPP) Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (toliau – LNSS) asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – ASPĮ), kuomet pacientams siuntimą specializuotoms ASPP (toliau – Siuntimas), išduoda gydytojai, dirbantys LNSS nepriklausančiose ASPĮ, t. y. neturinčiose sutarties su teritorinėmis ligonių kasomis dėl ASPP apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis (toliau – Sutartis).

Antra – siūloma formuluote, apsunkinama gydytojų, dirbančių LNSS nepriklausančiose ASPĮ, pareiga
užtikrint
i maksimalias pastangas suteikti geriausias ASPP ir teisę išduoti į juos pagalbos besikreipiantiems pacientams Siuntimus specializuotoms ASPP, apmokamoms PSDF biudžeto lėšomis, LNSS priklausančiose ASPĮ.

Trečia – siūlomais pakeitimais, šeimos gydytojams atsiras papildoma administracinė našta ir bus nukrypstama nuo sveikatos priežiūros sistemos reformoje išsikeltų tikslų.

Ketvirta – kyla rizika dėl konkurencijos sąlygų bloginimo.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas pastabas, pasiūlėme koreguoti Projekto 2 p., kuriuo keičiamas Įsakymo 22 p., formuluotę ir ją išdėstyti taip: „22. Siuntimą asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis, išduoda PAASP paslaugas teikiantis gydytojas ar gydytojas specialistas, teikiantis specializuotas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas. kurių išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis.“ Manome, kad ši formuluotė pagerintų valstybės apmokamų PSDF biudžeto lėšomis ASPP prieinamumą, sumažintų atvejų, kuomet liga nustatoma vėlyvoje gydymo stadijoje, skaičių bei prisidėtų prie sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimo ir administracinės naštos šeimos gydytojams mažinimo.

Visą raštą kviečiame skaityti šioje nuorodoje.

2023-02-28

POLA PROGRAMĖLĖ