POLA siūlymai dėl specializuoto psichologinio konsultavimo paslaugų teikimo

POLA, gavusi ir susipažinusi su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM ) parengtu ir siunčiamu derinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Specializuoto psichologinio konsultavimo paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ projektu (toliau – Projektas), raštu pateikė siūlymus. Manome, kad Projektu reglamentuojamos specializuoto psichologinio konsultavimo paslaugos, ypač sunkios diagnozės atvejais, yra itin svarbios, tikimės, kad inicijuojami pokyčiai prisidės prie geresnės pacientų ir jų artimųjų sveikatos priežiūros proceso, geresnių gydymo išeičių. Siekiant sklandesnio įgyvendinimo, teikiame šiuos siūlymus ir komentarus:

Visų pirma, siūlome peržiūrėti ir patikslinti patirties reikalavimus specializuoto psichologinio konsultavimo paslaugas teiksiantiems psichologams (mūsų atveju, ypač aktualu teiksiantiems paslaugas onkologiniams pacientams). Šiuo metu Projekte (priede pateiktos lentelės III stulpelyje) yra apibrėžtas kvalifikacinis reikalavimas „<…> turėti ne mažesnę kaip 1 metų medicinos psichologo darbo ASPĮ patirtį“ – manome, kad šis patirties reikalavimas turėtų būti siejamas su tiksline grupe, kuriai buvo/ bus teikiamos paslaugos, o ne su fizine vieta, kurioje šios paslaugos buvo teikiamos. Atkreipiame dėmesį, kad iki šiol didelė, o gal net didžioji dalis specialistų konsultavimo paslaugų onkologiniams pacientams ir jų artimiesiems buvo teikiama įgyvendinant tikslinius projektus, vykdomus pacientų organizacijų, kitų NVO, visuomenės sveikatos biurų, ar teikiant paslaugas privačiai. Siūlome išplėsti Projekto Priedo 2 p. nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, jį papildant: „Būti pabaigus Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Vilniaus universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto arba Kito universiteto, arba METAS patvirtintą ne mažiau nei 120 akademinių valandų onkopsichologijos modulį / kursus, turėti tai patvirtinantį pažymėjimą ir turėti ne mažesnę kaip 1 metų medicinos psichologo darbo patirtį ASPĮ, pacientų organizacijoje, ar kitoje įstaigoje, teikiant specializuotas paslaugas tikslinės grupės, kurioms teikiama paslauga, atstovams.

Antra, atkreipėme dėmesį, kad šiuo metu Projekte nustatyta konsultacijų teikimo forma tik kontaktiniu būdu yra ribojanti. Iš ilgametės patirties teikiant psichologinio konsultavimo paslaugas onkologiniams pacientams ir jų artimiesiems matome, kad asmenims, gyvenantiems ne didžiuosiuose miestuose, kuriuose veikia onkologinio gydymo įstaigos, galimybė gauti konsultacijas tik kontaktiniu būdu bus nepatogi, reikalaus pernelyg didelių laiko ir kitų resursų, todėl Projektu siekiami tikslai bus nerealizuoti. Todėl prašome patikslinti Projekto formuluotes, esant poreikiui bei suderinus su pacientu, dalį konsultacijų onkolologiniams pacientams ir jų artimiesiems teikti ir nuotoliniu būdu.

Visą raštą kviečiame skaityti čia.

2024-03-12

POLA PROGRAMĖLĖ