POLA siūlymai dėl stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kai naudojamas gama peilis, teikimo

POLA, gavusi ir susipažinusi su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos parengtu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro teisės akto projektu Nr. 23-15537 „Įsakymas dėl stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kai naudojamas gama peilis, teikimo specialiųjų reikalavimų aprašo ir ligų ir sveikatos sutrikimų, kuriems esant iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamos stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kai naudojamas gama peilis, indikacijų sąrašo patvirtinimo“, pateikė su tuo susijusias pastabas ir pasiūlymus.

Rašte iškėlėme su tuo susijusį klausimą – tai nepakankamą pacientų informavimą apie galimybę gauti sveikatos priežiūros paslaugas, kai naudojamas gama peilis. Pažymėjome iš savo bendruomenės sulaukiantys nusiskundimų, jog Vilniuje veikiantys onkologijos centrai pacientų neinformuoja apie galimybę konsultuotis dėl galimybių gydytis gama peiliu kitose gydymo įstaigose, kurios turi teisę šias paslaugas teikti, t.y. LSMUL Kauno klinikose. Nepakankamą informavimą ir ribojamą pacientų pasirinkimą taip pat patvirtina ir atlikta LSMUL Kauno klinikų gydymo gama peiliu statistika. Kaip matyti iš šių duomenų, lyginant su kitose savivaldybėse gyvenančiais pacientais, Vilniaus apskrityje gyvenančių pacientų, gydytų gama peiliu, procentinė dalis yra mažiausia, – tik 4 proc. Tuo tarpu Kauno apskrityje gyvenančių pacientų dalis siekia 18 proc. (4,5 karto daugiau), Klaipėdos – 8 proc. (2 kartus daugiau).
Manome, kad būtina užtikrinti, kad pacientams būtų sudaromos galimybės gauti personalizuotas sveikatos priežiūros paslaugas, atsižvelgiant į jų būklę ir poreikius, nepriklausomai nuo to, kurioje gydymo įstaigoje jie yra gydomi. Todėl, esant indikacijoms, kad pacientui gali būti atliekamas gydymas gama peiliu, jam turėtų būti užtikrinama galimybė gauti konsultaciją ne tik iš jį gydančios, bet ir iš kitos gydymo įstaigos.
Išreiškėme norą plačiau padiskutuoti apie minėtą problemą, pažymėdami, jog mums yra ypač aktualu išgirsti institucijų nuomonę, kokį atsakymą į šiuos nusiskundimus turėtume pateikti savo bendruomenės nariams.

Visą raštą kviečiame skaityti čia.

2023-11-16

POLA PROGRAMĖLĖ