POLA siūlymai dėl Vaistų politikos gairių pakeitimo

POLA, gavusi ir susipažinusi su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM ) parengtu ir siunčiamu derinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-1008 „Dėl Vaistų politikos gairių patvirtinimo pakeitimo“ projektu (toliau – Gairės), pateikė savo siūlymus.

Pažymėjome, kad Gairių 42.1 p. nustatyta, jog viena iš vaistinių preparatų politikos plėtros krypčių – siekiant užtikrinti valstybės lėšų, numatytų vaistiniams preparatams kompensuoti, didėjimą, įgyvendinti nuostatą, kad augant PSDF biudžetui, išlaidų vaistiniams preparatams dalis didėtų ne mažesniu procentu nei didėja bendras PSDF biudžetas.

Visų pirma, atkreipėme dėmesį, kad šiuo metu teikiant PSDF biudžeto projektą svarstymui, nėra rodoma, kokia biudžeto dalis bus skiriama tik vaistiniams preparatams kompensuoti, t.y. planuojamos išlaidos vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms yra pateikiamos kartu vienoje eilutėje. Be to, detalizuojanti informacija nėra pateikiama aiškinamajame rašte, lydraštyje, taip pat ji nėra įvardijama nei darbiniuose susitikimuose su Valstybine ligonių kasa, neišios įstaigos rengiamose prezentacijose. Paprašėme nustatyti rodiklį, kurio pagrindu būtų galima įvertinti, ar augant PSDF biudžetui, išlaidų vaistiniams preparatams dalis didėja (didėjo) ne mažesniu procentu nei didėja (didėjo) bendras PSDF biudžetas. Šiuo atveju siūloma įtraukti rodiklį, kuris matuotų, kokia lėšų suma yra išleista vaistiniams preparatams N metais, kiek
tam planuojama skirti lėšų N+1 metais, kartu palyginant kokią procentinę dalį tai atitinka nuo bendro PSDF biudžeto (planuoto/faktinio N metais ir planuojamo N+1 metais).

Antra, pritarėme, jog turi būti siekiama, kad naujų vaistinių preparatų įtraukimo į kompensavimo sistemą galimybėsbūtų vertinamos taikant jiems reikalingų lėšų ankstyvą prognozavimą bei prioritetus (angl. horizon scanning). Vis dėlto, praktikoje vis dar to pasigendame. Manytina, kad planuojant PSDF biudžetą privalo būti vykdomas horizonto skenavimas (angl. horizon scanning).

Trečia, pritarėme poreikiui įteisinti vilties programas, kurios užtikrintų geresnį inovatyvių, dar neregistruotų vaistinių preparatų prieinamumą pacientų, sergančių sunkiomis ligomis, grupėms. Manome, kad taip pat privalo būti skiriamas dėmesys iš sutaupytų lėšų kompensuoti kuo daugiau inovatyvių vaistų, kurie ypač svarbūs sunkiomis ligomis sergantiems pacientams.

Visą raštą kviečiame skaityti čia.

2023-12-14

POLA PROGRAMĖLĖ